Bikulturni pristop k poučevanju ruščine za Slovence in slovenščine za Ruse

  • Irina Makarova Tominec Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Ključne besede: medkulturno poučevanje jezikov, medkulturna pragmatika, ruščina, slovenščina za tujce, govorni bonton, rusko-slovenski stiki

Povzetek

Članek prikazuje model praktične implementacije evropskih smernic medkulturno usmerjenega jezikovnega pouka (ICLT – Intercultural Language Teaching) v okviru začetniških lektoratov ruščine in slovenščine kot tujega jezika (stopnja A1, A2) na Univerzi na Primorskem v Kopru. Namen prispevka je pokazati, da za razliko od medkulturno nedefiniranega pristopa večine analiziranih priročnikov ruščine in slovenščine na začetnih stopnjah učenja, ki nagovarjajo uporabnike po vsem svetu, brez upoštevanja družbene in kulturne specifike posameznega ciljnega okolja, bikulturno fokusiran pristop medkulturno usmerjenega poučevanja jezikov izkazuje številne prednosti. Ponujeni koncept je konkretiziran tako teoretično kot tudi vsebinsko, s prikazom izrazitejših medkulturnih razlik v primeru rusko-slovenskega stika, identificiranih s pomočjo spletnih vprašalnikov za rusko govoreče priseljence v Sloveniji in za rojene govorce slovenščine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Irina Makarova Tominec, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

Koper, Slovenija. E-pošta: irina.mt@fhs.upr.si

Literatura

LITERATURA
Charles ALDERSON, Karmen PIŽORN, 2001: The language assistant scheme in Slovenia. Ljubljana: Ministrstvo za znanost, šolstvo in šport Republike Slovenije.
Janez BOGATAJ, 2011: Slovenija praznuje: sodobne šege in navade na Slovenskem. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Mojca BELAK, 2000: Medkulturne razlike: nepredvidljivost in nesprejemljivost slovenske vljudnosti v angleško govorečih okoljih. Kulturna, identiteta in jezik v procesih evropske integracije. Ur. Inka Štrukelj. (Zvezek, 2). Ljubljana. 229–235.
Michael, BYRAM, 1997: Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters.
Michael BYRAM, Anwei FENG, 2005: Teaching and Researching Intercultural Competence. Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning, Ur. E. Hinkel. Mahwah,
NJ: Lawrence Erlbaum. 911–930.
Darla K. DEARDORFF, 2006: Identification and Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome of Internationalization. Journal of Studies in International Education
10/3, 241–266.
Marvin CARSLON, 2018: Performance: a critical introduction. 3-rd edition. London, New York: Routledge.
Noah CHARNEY, 2017: Slovenologija. Življenje v najboljši državi na svetu in popotovanje po njej. Ljubljana: Beletrina.
Council of Europe, 2019: CEFRL, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Dostop 22. 1. 2021 na https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages.
Natalja Ivanovna FORMANOVSKAJA, 2007: Rečevoe vzaimodejstvie: kommunikacija i pragmatika. Moskva: izdatel’stvo IKAR.
Cate FOX, 2004: Watching the English: The Hidden Rules of English Behavior. London: Hodder and Stoughton Ltd.
Mojca GABRIJELČIČ BLENKUŠ idr., 2009: Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Hector HAMMERLY, 1982: Synthesis in second language teaching: An introduction to Linguistics. Blaine: Second Language Publications.
Mariko HIMETA, 2008: Entre distance et proximité: L’évolution de la relation stéréotypée des apprenants avec la culture étrangère. Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme.
Ur. G. Zarate. Pariz. 233–237.
Natalia KALOH VID, 2018: Prevajanje pri poučevanju tujega jezika: poučevanje ruščine s pomočjo angleških literarnih prevodov. Slavia Centralis XI/I, 79–84.
Claire KRAMSCH, 1993: Context and Culture in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
Maksim KRONGAUZ, 2004: Rečevoj etiket: vnutrennjaja in vnešnjaja tipologija. Doklady meždunarodnoj konferencii DIALOG. Dostop 22. 1. 2021 na: http://www.dialog–21.ru/media/2538/krongauz.pdf.
Robert LADO, 1964: Language Teaching. A Scientific Aproach. New-York: McGrew-Hill, Inc.
Meta LAH, 2012: Medkulturno skozi čas: medkulturne vsebine v učbenikih francoščine kot tujega jezika. Ars&Humanitas: revija za umetnost in humanistiko/Journal of Arts and
Humanities 6/2, 103–116.
Irina MAKAROVA, 2006: Ruski kulturni kontekst v tujejezičnem okolju: kako naj ga predstavimo? Bližina drugosti/The close otherness. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko. 323–332.
Irina MAKAROVA TOMINEC, 2015: Ruščina in slovenščina: jezikovna odstopanja v ruščini pod vplivom slovenščine kot jezika okolja. Jezikoslovni zapiski: zbornik Inštituta za slovenski
jezik Frana Ramovša 21/2, 159–189.
– –, 2018: Digitalizacija pouka slovenščine za tuje študente UP: izkušnje in izzivi. Oblikovanje inovativnih učnih okolij/Constructing innovative learning environments. Koper: Založba
Univerze na Primorskem. 455–465.
– –, 2020a: Intercultural Characteristics of the Russian For Tourism Course at Beginner’s Level. Language and Culture in the Intercultural World. Ur. Vesna Mikolič. Newcastle upon
Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 83–101.
Anthony LIDDICOAT, 2008: Pedagogical Practice for Integrating the Intercultural in Language Teaching and Learning. Japanese Studies 28/3, 277–290.
Vesna MIKOLIČ, 2004a: Jezik v zrcalu kultur. Koper: Založba Annales.
– –, 2004b: Medkulturna pragmatika pri pouku slovenščine kot drugega jezika. Jezik in slovstvo 49/3–4, 103–121.
Janek MUSEK, 1989: O osebnostnem profilu Slovencev. Anthropos: časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved 29/1–2, 270–286.
– –, 1999: Slovenci v luči mednarodnih in medkulturnih primerjav. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Zbornik predavanj. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete. 181–200.
Mari NODA, 2007: Performed Culture: Cataloguing Culture Gains during Study Abroad. Japanese Language and Literature 41/2, 297–314.
Anna Valentinovna PAVLOVSKAJA, 2010: Rossija i russkie. (Serija Istorija. Kul’tura. Slovesnost’). Moskva: Izdatel’stvo Centroučebfil’m.
Jurij Jevgen’evič PROHOROV, Iosif Abramovič STERNIN, 2006: Russkie: kommunikativnoe povedenie. Moskva: Izdatel’svo FLINTA, Izdatel’stvo NAUKA.
Janez SKELA, 2000: Odkrivanje drugosti: (med)kulturna zavest pri pouku tujega jezika. Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije. Ur. Inka Štrukelj. (Zvezek, 2).
Ljubljana. 23–41.
Darja STRANCAR, 2000: Medkulturno občutljive točke v velevanju. Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije. Ur. Inka Štrukelj. (Zvezek, 2). Ljubljana. 201–217.
Nada ŠABEC, 2000: Jezik kot odraz kulturnih vrednot. Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije. Ur. Inka Štrukelj. (Zvezek, 2). Ljubljana. 218–228.
Nada ŠABEC, David LIMON, 2001: Across cultures. Slovensko-britansko-ameriško sporazumevanje/Slovene-British -American Communication. Maribor: Založba Obzorja.
Svetlana Grigorievna TER-MINASOVA, 2004: Jazyk i mežkul’turnaja kommunikacija. Moskva: Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta. (Klassičeskij universitetskij učebnik).
Derek, UTLEY, 2004: Intercultural Resource Pack. Intercultural Communication Resources for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.
Galal WALKER, 2000: Performed culture: Learning to converse in another culture. Foreign language policy and pedagogy. Ed. Richard Lambert. Philadelphia: John Benjamins. 221–236.
Galal WALKER, Mari NODA, 2000: Remembering the future: Compiling knowledge of another culture. Reflecting on the past to shape the future. Ed. Diane Birkbichler, Robert M. Terry. Lincolnwood: National Textbook Company. 187–212.
Galal WALKER, Yong LANG, 2004–07: Chinese: Communicating in the culture (Performance text one, two, three, and DVD program). Columbus: The Ohio State University Foreign Language Publications.
Anna WIERZBICKA, 1997: Understanding Culture through Their Key Words: English, Polish, German and Japanese. New York: Oxford University Press.
Ines VOZELJ, Janja URBAS, 2008: Učni načrt. Ruščina. [ Elektronski v ir]: g imnazija: splošna, klasična, strokovna gimnazija: obvezni predmet in matura (420 ur), izbirni predmet (140 ur).

VIRI (ANALIZIRANI UČBENIKI, POROČILA IN SPLETNI VPRAŠALNIKI)
Marija ADAMIČ idr., 2016: Splošna matura 2016. [Elektronski vir]: letno poročilo. Ljubljana: Državni izpitni center.
– –, 2017: Splošna matura 2017. [Elektronski vir]: letno poročilo: rezultati splošne mature. Ljubljana: Državni izpitni center.
– –, 2018: Splošna matura 2018. [Elektronski vir]: letno poročilo. Ljubljana: Državni izpitni center.
– –, 2019: Splošna matura 2019. [Elektronski vir]: letno poročilo. Ljubljana: Državni izpitni center.
– –, 2020: Splošna matura 2020. [Elektronski vir]: letno poročilo. Ljubljana: Državni izpitni center.
Stanislav ČERNYŠOV, Alla ČERNYŠOVA, 2019a: POEHALI 1.1. Russkij jazyk dl’a vzroslyh. Načal’nyj kurs (A1). Sankt-Peterburg: Izdatel’stvo Zlatoust.
– –, 2019b: POEHALI 1.2. Russkij jazyk dl’a vzroslyh. Načal’nyj kurs (A2). Sankt-Peterburg: Izdatel’stvo Zlatoust.
Ivana LASNIK, Nataša PIRIH SVETINA, Andreja PONIKVAR, 2013: Gremo naprej. Učbenik za nadaljevalce na kratkih tečajih slovenščine kot tujega jezika (A2). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik.
– –, 2018: A,B,C … Gremo. Učbenik za začetnike na tečajih slovenščine kot tujega jezika (A1). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik.
Irina MAKAROVA TOMINEC, 2020b: Medkulturna raziskava slovenskega vsakdanjika in kulture. ANALIZA-Grafi. Researchgate.net. DOI: 10.13140/RG.2.2.14406.29767
– –, 2021: Online_Questionaire_Russians_on_Slovenes (full version). Researchgate.net. DOI: 10.13140/RG.2.2.24647.11687.
Russia beyond, 2000–. Russia beyond Slovenia. Moscow: TV-Novosti. Dostop 22. 1. 2021 na: https://www.rbth.com/.
Slavjanskij bulvar, 2016–. Ljubljana: Slavyanskiy Boulevard Slovenija. Dostop 22. 1. 2021 na: https://slavjanskijbulvar.si/.
Objavljeno
2021-09-12
Kako citirati
Makarova Tominec I. (2021). Bikulturni pristop k poučevanju ruščine za Slovence in slovenščine za Ruse . Slavia Centralis, 14(1), 137–158. https://doi.org/10.18690/scn.14.1.137–158.2021