The Key Trends in Changes to Primary Education in the Czech Republic after the 1989 Velvet Revolution

  • Vladimíra Spilková Faculty of Arts and Philosophy, University Pardubice
Keywords: primary education, transformation, education policy

Abstract

The aim of the review study is to reflect on key trends in the process of transformation of primary education in the Czech Republic after the 1989 Velvet Revolution. The major milestones in the transformation process in terms of education policy are reflected upon. The core of the study is an analysis of the changes to primary education in the reality of school practice, including the most significant innovative approaches. The study concludes with an evaluation of the development of Czech primary education in the context of international trends and with reflection on the prospects for its further development.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alexander, R. J. (2001). Culture and pedagogy: International comparisons in primary education. Oxford: Blackwell. https://www.wiley.com/engb/Culture+and+Pedagogy%3A+International+Comparisons+in+Primary+Education-p-9780631220510

Bertrand, Y. (1998). Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál.

Boyle, B., and Charles, M. (2014). Formative assessment for teaching & learning. SAGE Publications.

https://doi.org/10.4135/9781526401861

Brown, G. I. (1971). Human teaching for human learning: an introduction to confluent education.. New York: The Viking Press. https://archive.org/details/humanteachingfor00geor

ČŠI. (2020). Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020. Výroční zpráva České školní inspekce. Praha: ČŠI. https://csicr.cz/cz/Aktuality/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(4)

Delors, J. (Ed.). (1996). Learning: The treasure within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First Century. Paris: UNESCO Publishing.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000102734

Dvořák, D. et al. (2010). Česká základní škola. Vícečetná případová studie. Praha: Karolinum. https://karolinum.cz/knihy/dvorak-ceska-zakladni-skola-22955

Feuerstein, R., Rand, Y., Hoffman, M. B., and Miller, R. (1980). Instrumental enrichment: An intervention program for cognitive modifiability. Baltimore: University Park Press. https://catalogue.nla. –gov.au/catalog/2876835

Fullan, M. (2020). System change in education. American Journal of Education, 126(4), 653–666. https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/709975

Fullan, M. and Quinn, J. (2016). Coherence: The right drivers in action for schools, districts, and systems. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. https://searchworks.stanford.edu/view/11392471

Hayes, D. (2010). Encyclopedia of primary education. London: Routledge. http://dspace.vnbrims.org:13000/jspui/bitstream/123456789/4370/1/Encyclopedia%20of%20Primary%20Education.pdf

Helus, Z. (2003). Humanizace školy – samozřejmost či rozporuplná výzva. Pedagogická revue, 55(5), 427–440.

Jančaříková, K. et al. (2020). Alienation from nature and its impact on primary and pre-primary education. Pedagogika, 69(4), 509–532. https://ojs.cuni.cz/pedagogika/article/view/1679

Johnson, D. W., and Johnson, R. T. (1994). Learning together and alone: Cooperative, competitive and individualistic learning. Boston, MA: Allyn and Bacon.

https://archive.org/details/learningtogether0000john_y1e3/page/n5/mode/2up

Kosová, B., and Porubský, Š. (2011). Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. https://docplayer.cz/105587548-Kosova-b-porubsky-s-2011-transformacne-premeny-slovenskeho-skolstva-po-roku-1989.html

Kotásek, J. (2004). Transformace školy v demokratizující se společnosti. In E. Walterová et al., Úloha školy v rozvoji vzdělanosti (pp. 67–77). Brno: Paido.

Kovalik, S. (1993). Integrated thematic instruction: The model. Washington, DC: Susan Kovalik & Associates.

Linková, M. (2001). Sociální klima školní třídy. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum: Sborník příspěvků IX. konference ČAPV (pp. 42–46). Ostrava: ČAPV and Ostravská univerzita. https://capv.cz/wp-content/uploads/2020/07/1_linkova.pdf

Lukášová, H. (2003). Učitelská profese v primárním vzdělávání a pedagogická příprava učitelů (teorie, výzkum, praxe). Ostrava: Ostravská univerzita.

OECD Reviews of National Policies for Education - Czech Republic. (1996). Paris: OECD. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264262379-en.pdf?expires=1710362605&id=id&accname=guest&checksum=7BA5B63AAFDCC26D8498F542D65F2FFC

Pivarč, J. (2020). Na cestě k inkluzi: Proměny pedagogických procesů ve vzdělávání a jejich pojetí učiteli a zástupci vedeni ZŠ. Praha: Univerzita Karlova. https://www.soc.cas.cz/publikace/na-ceste-k-inkluzi-promeny-pedagogickych-procesu-ve-vzdelavani-jejich-pojeti-uciteli

Rabušicová, M., and Pol, M. (1996). Vztahy školy a rodiny dnes: Hledání cest k partnerství. Pedagogika, 46(2), 105–116. https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=2926

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2004). Praha: Výzkumný ústav pedagogický. https://www.npi.cz/images/RVP_ZV_2005.pdf

Rýdl, K. (1992). Tradice a současnost alternativního pedagogického hnutí v ČSFR a ve světě. Prešov: Univerzita Prešov.

Scheerens, J., and Brummelhuis, A. (1996). Indicators on the functioning of primary schools in twelve European countries. Paris: OECD.

Spilková, V. (1997). Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-srovnávací perspektivě. Praha: Univerzita Karlova.

Spilková, V. et al. (2005). Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál.

Stará, J., and Starý, K. (2019). Using learning objectives when teaching in Czech primary schools. Journal of Elementary Education, 12(4), 229–248. https://doi.org/10.18690/rei.12.4.229-248.2019

Stuchlíková, I. (2002). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.

Štech, S. (1992). Škola stále nová. Praha: Univerzita Karlova.

Štech, S. (2016). Co přinesl “obrat k dítěti“ a co naopak skryl? Pedagogika, 66(1), 73–82. https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=11399%20title=

Štech, S. (2021). Výzkum, experti a politici – podivuhodný život ideje inkluzivního vzdělávání v ČR. Pedagogika, 71(3), 403–420. https://ojs.cuni.cz/pedagogika/article/view/1974

Thomson, E. S., and Laing, A. W. (2003). “The Net Generation”: Children and young people, the Internet and online shopping. Journal of Marketing Management, 19(3/4), 491–512. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0267257X.2003.9728221

Tomková, A., and Hejlová, H. (2018). Pedagogické procesy v podmínkách společného vzdělávání a jejich výzkum.

Slavonic Pedagogic Studies Journal, 7(2), 247–268. http://www.pegasjournal.eu/2018_07_02_03.html

Walterová, E. (Ed.) (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido.

William, D. (2011). Embedded formative assessment. Bloomington, IN: Solution Tree Press.

Published
2024-03-28
How to Cite
Spilková V. (2024). The Key Trends in Changes to Primary Education in the Czech Republic after the 1989 Velvet Revolution . Journal of Elementary Education, 17(1), 69-84. https://doi.org/10.18690/rei.2921