Opinions and Views of Slovenian and Croatian Preschool Teachers on Their Ability to Identify Potentially Gifted Preschool Children

  • Ljiljana Gomerčić University of Primorska, Faculty of Education
Keywords: potentially gifted children, preschool child, preschool education, professional competence, preschool educator

Abstract

This research aims to investigate the differences between Slovenian and Croatian preschool teachers in their opinions and views on the identification of potentially gifted children, on the self-assessment of their professional skills in this field, on the importance of education and professional formation, and on the role of school counseling service and children’s parents. The survey included 542 participants, 248 (45.8%) preschool teachers from Slovenia and 294 (54.2%) preschool teachers from Croatia. The results show that there are statistically significant differences in self-assessment of individual professional skills between Slovenian and Croatian preschool teachers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bezić, T. (2006). Operacionalizacija Koncepta: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. V T. Bezić, A. Blažič, D. Boben, M. Brinar-Huš, M. M. Juriševič 167 Marovt, M. Nagy, D. Žagar (ur.), Odkrivanje nadarjenih učencev in vzgojnoizobraževalno delo z njimi (str. 20–43). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Coleman, L. (1985). Schooling the Gifted. Menlo Park: Addison-Wesley Pub.
Cvetković - Lay, J. (2002). Ja hoću i mogu više. Zagreb: Alinea.
Cvetković - Lay, J. (2010). Darovito je, što ću sa sobom? Zagreb: Alinea.
Cvetković - Lay, J., in Sekulić - Majurec, A. (1998). Darovito je, što ću s njim? Zagreb: Alinea.
Cvetković - Lay, J., in Sever, T. (2004): Darovitost od dijagnostike do obrazovne intervencije (prispevek na seminarju). Zagreb: Centar za poticanje darovitosti djeteta Bistrić, Psihološki centar Medveščak.
Čotar Konrad, S., in Kukanja Gabrijelčič, M. (2015). Professional Competences of Preschol Teachers for Working with Gifted Young Childern in Slovenia. Journal for the Education of Gifted Young, 3(2), str. 65–78.
Eurydice. (2009). Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
Ferbežer, I. (2002). Celovitost nadarjenosti. Ljubljana: Educa.
Ferbežer, I., Težak, S., in Korez, I. (2008). Samopodoba nadarjenih otrok. Radovljica: Didakta, d. o. o.
Ferbežer, I., Težak, S., in Korez, I. (2008). Nadarjeni otroci. Radovljica: Didakta, d. o. o.
Ferbežer, I. (2012). Zakaj nimamo programov za predšolske nadarjene otroke? Didakta, št. 157(22), str.13–15.
Gross, M. (2006). Exeptionally Gifted Children: Long-Term Outcomes of Academic Acceleration and Nonacceleration. Journal for the Education of the Gifted. 29, št. 4, str. 404–429. Pridobljeno s: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ746290.pdf (Dosto-pno 26. 12. 2018).
Grubb, K. E. (2008). An examination of the experiences of gifted preschool and primary age children. Doktorska disertacija. Bundoora, Australia: RMIT, University – School of Education, Design and Social Context Portfolio. Pridobljeno s: https://rese-archbank.rmit.edu.au/eserv/rmit:6677/Gr-ubb.pdf (Dostopno 16. 1. 2018.)
Hmelak, M., in Lepičnik Vodopivec, J. (2013). Pričakovanja vzgojiteljev predšolskih otrok, vezana na njihov profesionalni razvoj. Revija za elementarno izobraževanje, 6(2/3), str. 66–77. Pridobljeno s: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=56066 (Dostopno 2. 2. 2018.)
Hodge, K., in Kemp, R. (2006). Recognition of giftedness in the early years of school: Perspectives of teachers, parents, and children. Journal for the Education of the Gifted, 30(2), str. 164–204. Pridobljeno s: https://pdfs.semanticscholar.org/8f31/9c47-d698fb9e6ce712ce44c0db5e4b-7fd72b.pdf (Dostopno 14. 2. 2018.)
Juriševič, M. (2009). Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v šoli – stanje in perspektive. Psihološka obzorja/Horizons of Psychology, 18(4), str. 153–168.
Juriševič, M. (2011). Bela knjiga – Vzgoja in izobraževanje nadarjenih otrok. Pridobljeno s: http://pefprints.pef.uni-lj.si/1200/1/pp_329-345.pdf (Dostopno 22. 6. 2017.)
Juriševič, M. (2012). Nadarjeni učenci v slovenski šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.
Juriševič, M., Rajović, R., in Drgan, L. (2010). NTC učenje – spodbujanje razvoja učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju. Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Pridobljeno s: https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/NTC/NTC_seminarsk-o_gradivo.pdf (Dostopno 12. 2. 2018.)
Kukanja Gabrijelčič, M. (2013). Nadarjeni učenci v Sloveniji, Italiji, Angliji in na Danskem – primerjava zakonodajnih in programskih izhodišč. Šolsko polje, 24(3/4), str. 119–147.
Kukanja Gabrijelčič, M. (2015). Nadarjeni in talentirani učenci – med poslanstvom in odgovornostjo. Koper: Univerzitetna založba Annales.
Kukanja Gabrijelčič, M., in Čotar Konrad, S. (2013). Učno uspešen, nadarjen ali talentiran?: terminološke vrzeli s področja nadarjenosti. Pedagoška obzorja, 20(3–4), 129–143.
Kukanja Gabrijelčič, M. (2016). Subjektivne teorije in težave vzgojitelja pri delu z nadarjenim otrokom. Slavonic Pedagogical Studies Journal, 5(1), str. 86–100.
Kukanja Gabrijelčič, M. (2017). Poučevanje nadarjenih učencev na osnovni šoli. Koper: Založba Univerze na Primorskem
Lillvista, A., Sandberg, A., Sheridan, S., in Williams, P. (2014). Preschool teacher competence viewed. Journal of Education for Teaching: 40(1), str. 3–19. Pridobljeno s: https://www.research-gate.net/publication/257815348_Preschool_teacher_competenceviewed_from_the_perspective_of_students_in_early_childhood_teacher_education (Dostopno 23. 1. 2018.)
Ljubetić, M. (2012). New Competences for the Pre-school Teacher A Successful Response to the Challenges of the 21 st Century. World Journal of Education, 2(1), str. 82–90.
Marjanovič Umek, L., in Župančič, M. (ur.) (2009). Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstveno raziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
Modrić, N. (2013). Kompetencije odgojitelja za učinkovito upravljanje problemnim situacijama. Napredak, 154(3), 427–450.
Mönks, F., in Pflüger, R. (2005). Gifted Education in 21 European Countries: Inventory and Perspective. Nijmegen: Radboud University. Pridobljeno s: https://www.scribd.c-om/doc/44859834/Gifted-Education-in-21-European-Countries-Inventory-and-Perspective (Dostopno 15. 1. 2018.)
Pangrčič, P. (2016) Izobraževanje nadarjenih učencev z vidika sodobnih didaktičnih teorij. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
Persson, M. (ur.) (2006). A Vision of European Teaching and Learning – Perspectives on The New Role of The Teacher. Pridobljeno s: https://core.ac.uk/download/pdf/67039.pdf (Dostopno 10. 3. 2018.)
Pfeiffer, S. L., Petscher, Y., in Jarosewich, T. (2007). The Gifted Rating Scales – Preschool/Kindergarten Form: An Analysis of the Standardization Sample Based on Age, Gender, and Race. Pridobljeno s: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/a-rticles/PMC4557809/ (Dostopno 10. 3. 2018.)
Pfeiffer, S. L., Petscher, Y., in Jarosewich, T. (2003). The Gifted Rating Scales – Preschool/Kindergarten Form: An Analysis of the Standardization Sample Based on Age, Gender, and Race. Pridobljeno s: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti-cles/PMC4557809/ (Dostopno 10. 3. 2018.)
Pfeiffer, S. L., in Petscher, Y. (2008). Identifying Young Gifted Children Using the Gifted Rating Scales – Preschool/Kindergarten Form. Pridobljeno s: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p-mc/articles/PMC4557810/ (Dostopno 22. 3. 2018.)
Podgornik, V.(2008). Teacher's professional development as a factor of effective practice. Prispevek na konferenci. Pridobljeno s: https://www.fdv.uni-lj.si/dela-fdv/iskanje/?lang=slv-&cmd=izpis&gID=-53361 (Dostopno 22. 11. 2018.)
Podgornik, V., in Vogrinc, J. (2012). Samoevalvacija na področju predšolske vzgoje. 0Ljubljana: Tiskarna Littera picta, d. o. o.
Porter, L. (2005). Young gifted children: Meeting their needs. Pridobljeno s: https://files.eric.ed.g-ov/fulltext/ED488944.pdf (Dostopno 15. 1. 2018.)
Primožič, M. (2013). Odkrivanje nadarjenih otrok v predšolskem obdobju in delo z njimi. Magistrsko delo. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
Rajović, R. (2015). IQ deteta – briga roditelja (I deo: uzrast od 3 do 7 godina).Beograd: Ranko Rajović
Renzulli, J. S., Siegle, D., Reis, S. M., Gavin, M. K., in Reed, R. E. (2009). An Investigation of the Reliability and Factor Structure of Four New Scales for Rating the Behavioral Characteristics of Superior Students. Pridobljeno s: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ880576.pdf (Dostopno 8. 2. 2018.)
Robinson, N. M., in Robinson, H. (1992). The use of standardized tests with young gifted children. V Klein, P. S., in Tannenbaum, A. J. (ur). New York: Ablex Publishing Corp.
Roedell, W., Jackson, N., in Robinson, H. (1980). Gifted Young Children. New York: Teachers College Press. University Columbia.
Roedell, W. (1990). Nurturing Giftedness in Young Children. Vir: ERIC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children Reston VA. Pridobljeno s: https://www.ericdi-gests.org/pre-9216/young.htm (Dostopno 10. 1. 2018.)
Rogers, K. B. (2007). Lessons Learned About Educating the Gifted and Talented: A Synthesis of the Research on Educational Practice. Gifted Child Quarterly 51(4), str. 382–396. Pridobljeno s: http://aea11gt.pbworks.com/f/LessonsLrnd-Rogers.pdf (Dostopno 11. 2. 2018.)
Schleicher, A. (ur.) (2015). Schools for 21st-Century Learners: Strong Leaders, Confident Teachers, Innovative Approaches, International Summit on the Teaching Profession, OECD Publishing. Pridobljeno s: http://dx.doi.org/10.17-87/9789264231191-en (Dostopno 11. 2. 2018.)
Silverman L. K. (2005). Inside-Out: Understanding the Social and Emotional Needs of Gifted Children. Pridobljeno s: http://www.pegy.org.uk/Inside-Out%20PEG-Y%20pdf.pdf (Dostopno 18. 1. 2018.)
Sindik, J. (2010). Povezanost emocionalne kompetencije te mašte i empatije odgojitelja sa stavovima o darovitoj djeci. Život i škola 24(2), str. 65–90.
Sutherland, M. (2012). Gifted and Talented in the Early Years. Glasgow: University of Glasgow.
Sutherland, M., Juriševič, M. (ur.) (2015). Nadarjeni v zgodnjem otroštvu. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.
Slunjski, E. (2011). Razvoj autonomije djeteta u procesu odgoja i obrazovanja u vrtiću. Pedagogijska istraživanja, 8(2), str. 217–230.
Slunjski, E. (2016). Strategije učenja djece rane i predškolske dobi. Strategije učenja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Ivana Visković (ur.). Makarska: Dječji vrtić Biokovsko zvonce, Makarska, 2016. str. 11–12.
Slunjski, E., Šagud, M., in Brajša-Žganec, A. (2006). Kompetencije odgojitelja u vrtiću – organizaciji koja uči. Pedagogijska istraživanja, 3(1), str. 45–58.
Taylor, C. S., in Nolen, S. B. (2005). Classroom assessment: Supporting teaching and learning in real classrooms. Upper Saddle River, New York: Pearson Merrill Prentice Hall.
Tomić, O. (2012). TALENTI okruženje implikacije za kreiranje strategije podsticanja darovitosti. Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu.
Vann, K. (2015). Early Childhood Education Teachers' Percpertives, Efective Programs and Impacts on Cognitive Development. New York: Nova Science Publishers.
Webb, J. T. (2010). Pogrešne i dvojne dijagnoze darovite djece i odraslih. Zagreb: VEBLE commerce.
Žagar, D. (1999). Nadarjeni učenci v devetletni osnovni šoli. Psihološka obzorja, 4, str. 45–53.
Published
2022-03-23
How to Cite
Gomerčić L. (2022). Opinions and Views of Slovenian and Croatian Preschool Teachers on Their Ability to Identify Potentially Gifted Preschool Children. Journal of Elementary Education, 15(1), 105-125. https://doi.org/10.18690/rei.15.1.105-125.2022
Section
Scientific Articles