Inclusiveness of Additional Support and Assistance for Students

  • Katja Jeznik University of Ljubljana, Faculty of Arts
Keywords: additional support and assistance, inclusion, mobile special rehabilitation educator, learning difficulties

Abstract

Research shown that solutions for children with special education needs are successful in improving their academic performance, but less successful in improving their social inclusion. This article presents a case study of additional support from mobile special and rehabilitation educators for students who need extra encouragement to achieve their goals but are not identified as children with special needs. The research focus was understanding of inclusion and identifying overlapping activities with established practices. A patchy understanding of inclusion was found and a focus on working differently with students. Despite the encouraging findings, designing inclusive practices stays a major challenge.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arduin, S. (2015). A review of the values that underpin the structure of an education system and its approach to disability and inclusion, Oxford Review of Education, 41(1), 105–121, DOI: 10.1080/03054985.2015.1006614.
Bela knjiga o VIZ v RS (2011). Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/1195/1/bela_knjiga_2011.pdf (Dostopno: 15. 7. 2020.)
Čačinovič Vogrinčič, G. (2009). Programske smernice. Svetovalna služba v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Ermenc, K. S., Jeznik, K., in Mažgon, J. (2019). Inclusion – a general pedagogical concept. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
Florian, L. (2014). What counts as evidence of inclusive education? European Journal of Special Needs Education, 29(3), 286–294, DOI: 10.1080/08856257.2014.933551.
Florian, L. (2015). Inclusive Pedagogy: A transformative approach to individual differences but can it help reduce educational inequalities? Scottish Educational Review, 47(1), 5–14.
Gregorčič Mrvar, P., Jeznik, K., Kalin, J., Kroflič, R., Mažgon, J., Šteh, B., in Šarić, M. (2020). Šolska svetovalna služba: stanje in perspektive. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Haug, P. (2017). Understanding Inclusive Education: Ideals and Reality. Scandinavian Journal of Disability Research, 19(3), 206–217. DOI: 10.1080/15017419.2016.1224778.
Jeznik, K., in Kotnik, B. (2018). Inkluzivnost specialne vzgojno-izobraževalne institucije, V Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju, Maribor: Univerzitetna založba Univerze. Str. 138–148.
Kobal Grum, D. (2018). Psihološki indikatorji učinkovitosti inkluzivne vzgoje in izobraževanja: analiza sistematičnega pregleda, V: Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju: konferenčni zbornik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 93–102.
Kodele, T. (2017). Participacija učencev v procesu reševanja njihovih učnih težav: doktorska disertacija, Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani.
Kuronja, M., Čagran, B., in Schmidt, M. (2019). Teachers' sense of efficacy in their work with pupils with learning, emotional and behavioural difficulties. Emotional and behavioural difficulties. 24(1), 36–49. DOI: 10.1080/13632752.2018.1530499.
Lesar, I. (2009). Šola za vse? Ideja inkluzije v šolskih sistemih, Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Lesar, I. (2018). Celovitejše razumevanje pravičnosti kot podlaga vpeljevanja inkluzivnosti, V Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebam, Kamnik: CIRIUS. 117–139.
Lesar, I. (2019). Izzivi pedagogike pri vpeljevanju inkluzivnosti v šolski sistem, Sodobna pedagogika, 70(1), 50–69.
Lesar, I., in Žveglič Mihelič, M. (2020). Beliefs of university staff teaching in pedagogical study programmes on concept(s) of inclusiveness – the case of Slovenia. International journal of inclusive education. 24(7), 739–753.
Lesar, I., Majcen, I., in Podlesek, A. (2020). Stališča (bodočih) pedagoških delavcev kot temelj kakovostnega vključevanja otrok priseljencev. Dve domovini: razprave o izseljenstvu, 52, 47–164.
Magajna, L., Čačinovič Vogrinčič, G., Kavkler, M., Pečjak, S., in Bregar-Golobič, K. (2008). Učne težave v osnovni šoli. Koncept dela. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Mažgon, J., Jeznik, K., in Skubic Ermenc, K. (2018). Evaluating future school counselors' competences for inclusive education. SAGE open, 84(21), 1–10.
Peček, M., in Macura-Milovanović, S. (2015). Do admission criteria for teacher education institutions matter? A comparative study on beliefs of student teachers from Serbia and Slovenia about inclusive practices. Teachers and teaching: Theory and Practice. 21(3), 260–276. DOI: 10.1080/13540602.2014.953824.
Peček, M., in Macura-Milovanović, S. (2019). Defining the boundaries of inclusion within compulsory education and teacher education, V Inclusion in education: reconsidering limits, identifying possibilities, 45–69. Berlin: Peter Lang.
Rutar, S. (2013). Poti do participacije otrok v vzgoji, Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales.
Schmidt, M., in Vrhovnik, K. (2017). Inkluzija učencev s posebnimi potrebami in stališča učiteljev osnovnih ter srednjih poklicnih šol, V: Razsežnosti sodobnih učnih okolij, Koper: Založba Univerze na Primorskem, 71–87.
Statistika in analize s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (2020). Pridobljeno s https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobra-zevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/Statistike-in-analize/Tabela_ucenci_s_posebnim-i_potrebami.pdf (Dostopno: 18. 7. 2020.)
Štemberger, T., in Kiswarday Riccarda, V. (2018) Attitude towards inclusive education: the perspective of Slovenian preschool and primary school teachers, European journal of special needs education, 33(1), 47–58.
Telban, B. (2014). Metode raziskovanja, argumentiranja in pisanja v humanistiki in družboslovju, Ljubljana: ZRC SAZU.
Thomas, G. (2013). A Review of Thinking and Research about Inclusive Education Policy, with Suggestions for a New Kind of Inclusive Thinking. British Educational Research Journal, 39(3), 473–490.
Vršnik Perše, T., Schmidt, M., Košir, K., Hmelak, M., Bratina, T., Licardo, M., Kalan, M., in Lorbek, T. (2016). Evalvacija različnih oblik dodatne strokovne pomoči, ki je otrokom dodeljena v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami: nacionalna evalvacijska študija: končno poročilo. Maribor: UM Pedagoška fakulteta: RS MIZŠ: Pedagoški inštitut.
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami /ZOPOPP/ (2017). (Uradni list RS, št. 41). Pridobljeno s http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7681 (Dostopno 14. 7. 2020.)
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami /ZUOPP-1A/ (2011). Uradni list RS, št. 58). Pridobljeno s http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896 (Dostopno 12. 7. 2020.)
Published
2022-03-23
How to Cite
Jeznik K. (2022). Inclusiveness of Additional Support and Assistance for Students. Journal of Elementary Education, 15(1), 71-90. https://doi.org/10.18690/rei.15.1.71-90.2022
Section
Scientific Articles