Reading Culture from the Psychological and Educational Perspectives

  • Sonja Pečjak University of Ljubljana, Faculty of Arts
Keywords: reading culture, development of reading culture, family, school – teachers and teacher education

Abstract

The article discusses reading culture and reading as a value in Slovenia, with
theoretical considerations supported by empirical results of foreign and
domestic psychological and educational studies on reading culture. In this
paper we try to answer the questions of what reading culture is and what its
elements are, when reading can become a value and what the obstacles are in
the development of reading culture from the psychological perspective. We
answer these questions from the perspective of the family and school
environment and suggest some ways of dealing with these obstacles, especially
from the perspective of the role of the family and the school or teachers, as
pointed out by the National Strategy for the Development of Reading
Literacy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Applegate, A . J ., i n A pplegate, M. D . ( 2004). T he P eter E ffect: R eading h abits a nd a ttitudes o f preservice teachers. The reading teacher, 57(6), 554–563.
Baker, M., in Milligran, K. (2013). Boy-girl differences in parental time investments: Evidence from three countries (No. w18893). Canada: National Bureau of Economic Research.
Blatnik, A. (2019). Knjiga, bralci in slovenska kulturna politika. V P. Rupar idr. (ur.), Knjiga in bralci VI: Bralna kultura in nakupovanje knjig v Sloveniji v letu 2019 (str. 31–49). Ljubljana: UMco.
Borg, S. (200)3. Teacher cognition in language teaching: A review of research on what language teachers think, know, believe, and do. Language Teaching 36(2), 81–109.
Csikszentmihalyi, M. (1991). Literacy and intrinsic motivation. V S. Graubard (ur.), Literacy: an overview by fourteen experts (str. 115−40). New York: The Noonday Press.
Grosman, M. (2003). Pomen branja za posameznika in širšo družbo. V M. Grosman idr. (ur.), Beremo skupaj: priročnik za spodbujanje branja (str. 10–12). Ljubljana: Mladinska knjiga.
Grosman, M., in Pečjak, S. (2005). Znanja in prepričanja slovenskih učiteljev o bralni pismenosti. Vzgoja in izobraževanje, 36(2/3), 39–49.
Klauda, S. L., in Guthrie, J. T. (2015). Comparing relations of motivation, engagement, and achievement among struggling and advanced adolescent readers. Reading and Writing, 28(2), 239–269.
Knaflič, L., Žalec, N., in Klemenčič, S. (2002). Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost: Beremo in pišemo skupaj: UŽU-BIPS. Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije.
Košir, M. (2003). Brati zato, ker nam je lepo … V M. Grosman idr. (ur.), Beremo skupaj: priročnik za spodbujanje branja (str. 5). Ljubljana: Mladinska knjiga.
Kovač, M. (2019). Rezultati raziskave KIB VI v primerjavi z norveško raziskavo bralnih navad 2018 ter založniškimi in knjižničnimi statistikami. V P. Rupar idr. (ur.), Knjiga in bralci VI: Bralna kultura in nakupovanje knjig v Sloveniji v letu 2019 (str. 53–79). Ljubljana: UMco.
Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., in Masia, B. B. (1973). Taxonomy of Educational Objectives, the Classification of Educational Goals. Handbook II: Affective Domain. New York: David McKay Co., Inc.
Legault, L., Green-Demers, I., in Pelletier, L. (2006). Why do high school students lack motivation in the classroom? Toward and understanding of academic motivation and the role of social support. Journal of Educational Psychology, 98(3), 567–582.
Lundberg, I., in Linnakyla, P. (1993). Teaching reading around the world. Hamburg, Germany: International Association for the Evaluation of the Educational Achievement.
Marjanovič Umek, L., Fekonja, U., in Hacin Beyazoglu, K. (2020). Zgodnja pismenost otrok. Razvoj, spremljanje in spodbujanje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL.
Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U., in Pečjak, S. (2012). Govor in branje otrok: ocenjevanje in spodbujanje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani.
Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U., in Sočan, G. (2017). Early vocabulary, parental education, and the frequency of shared reading as predictors of toddler's vocabulary and grammar at age 2;7: a Slovenian longitudinal CDI study. Journal of child language, 44(2), 457–479.
Melavc, J. (2017). Bralne navade podeželskih in mestnih otrok. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Mišmaš, E. (2018). Povezanost družinske pismenosti z bralnimi zmožnostmi tretješolcev. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., in Drucker, K.T. (2012). PIRLS 2011: International results in reading. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
Musek, J. (1993). Osebnost in vrednote. Ljubljana: Educy, d. o. o.
Musek, J. (1994). Psihološki portret Slovencev. Ljubljana, Znanstveno in publicistično središče.
Musek, J. (1995). Spremembe v miselnosti in vrednotni usmerjenosti Slovencev v prehodnem obdobju. V V. Rus (ur.), Slovenija po 1995 (str. 87–106). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Musek, J. (2000). Nova psihološka teorija vrednot. Ljubljana: Educy.
Musek, J. (2003). Raziskovanje vrednot v Sloveniji in vrednotni univerzum Slovencev. Pogovori pri predsedniku o prihodnosti Slovenije: O vrednotah, Ljubljana, 19. 11. 2003.
Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pridobljeno s https://www.gov.si/novice/2020-01-15- nacionalna-strategija-za-razvoj-bralne-pismenosti-za-obdobje-2019-2030/ (Dostopno 28. 7. 2020.)
Nyam, S. S. (2015). The School Library and Promotion of Reading Culture. Delta Library Journal, 9 (1/2), 4–45.
Pečjak, S. (2011). Bralna pismenost slovenskih učencev v PISI 2009 - analiza skozi prizmo razvitosti kompetence "učenje učenja". Šolsko polje, 22(5/6), 69–88.
Pečjak, S., in Bucik, N. (2004). Bralna motivacija učencev v osnovni šoli. Psihološka obzorja, 13(4), 33–54.
Pečjak, S., Bucik, N., Gradišar, A., in Peklaj, C. (2006). Bralna motivacija v šoli: merjenje in razvijanje. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Pečjak, S., in Košir, K. (2006). Prepričanja učiteljev o branju v povezavi z njihovim delovanjem v razredu in bralno motivacijo učencev. Vzgoja in izobraževanje, 37(4), 27–33.
Pečjak, S., Grosman, M., Bucik, N., Gomivnik Thuma, V., in Stritar, U. (2011). Bralna kultura. V N.
Bucik, N., Požar Matijašič in V. Pirc (ur.), Kulturno umetnostna vzgoja. Priročnik s primeri dobre prakse v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (str. 23–63). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Peklaj, C., in Pečjak, S. (2015). Psihosocialni odnosi v šoli. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani.
PIAAC (2016). Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih. Pridobljeno s http://piaac.acs.si/raziskava/slovenija/ (Dostopno 7. 8. 2020.)
PIRLS (2006). Bralni dosežki: Vprašalnik za učence in učenke. Pridobljeno s https://www.pei.si/wpcontent/uploads/2018/12/vprasalnik_ucenci_pirls06.pdf (Dostopno 23. 8. 2020.)
PIRLS 2011. Domače okolje in bralna pismenost. Pridobljeno s https://www.pei.si/wp-content/up–loads/2018/12/Poglavje-4_Domace-okolje.pdf (Dostopno 28. 7. 2020.)
PIRLS 2011. Poglavje 7 – Učitelji. Pridobljeno s https://www.pei.si/wp-content/uploads/2018/12–/Poglavje-7_Ucitelji.pdf (Dostopno 15. 7. 2020.)
Program osnovna šola Slovenščina, Učni načrt (posodobljen, 2018). Ljubljana: MIZŠ, Zavod RS za šolstvo.
Rastem s knjigo: statistika projekta JAK 2009/2010 – 2018/2019. Pridobljeno s https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/ (Dostopno 6. 9. 2020.)
Rupar, P., Blatnik, A., Kovač, M., in Rugelj, S. (2019). Knjiga in bralci VI: Bralna kultura in nakupovanje knjig v Sloveniji v letu 2019. Ljubljana: UMco.
Saksida, I. (2016). Skupaj razvijamo bralno pismenost: Očrt poti k dvigu pismenosti v osnovni šoli – akcijska raziskava. V T. Devjak, I. Saksida in M. Dagarin Fojkar, M. (ur.), Bralna pismenost kot izziv in odgovornost (str. 143–161). Ljubljana: Pedagoška fakulteta
Štigl, S. (ur.) (2020). Izhodišča merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 2018. Ljubljana: Pedagoški institut. Pridobljeno s https://www.pei.si/wp-content/uploads/2020/06/PISA_2018_Izhodisca_bralne_pismenosti.pdf (Dostopno 3. 8. 2020.)
What's hot in literacy: 2020 Report. International Literacy Association. Pridobljeno s https://www.literacyworldwide.org/docs/default-source/resource-documents/whatshotreport_2020_final.pdf (Dostopno 7. 9. 2020.)
Published
2021-12-13
How to Cite
Pečjak S. (2021). Reading Culture from the Psychological and Educational Perspectives. Journal of Elementary Education, 14(4), 461-483. https://doi.org/10.18690/rei.14.4.461-483.2021
Section
Scientific Articles