Transition from Preschool to School in Relation to the Implementation of Educational Activities Outdoors

  • Majda Cencič University of Primorska, Faculty of Education
  • Barbara Horvat University of Primorska, Faculty of Education
Keywords: preschool, school, transition, curricular activities, school subjects, first grade, external space

Abstract

Implementation of educational activities outside the buildings of the institution has several advantages. For this reason, we were interested in the transition from preschool to the first grade of primary school in relation to the implementation of curricular activities in preschool or in the first grade of primary school outdoors. The results have shown that the external premises of the institution are statistically more frequently used by preschool teachers than by schoolteachers. Only in the implementation of the subject environment in the first grade compared to the implementation of curricular activities concerning society and nature in preschool outside the premises of the institution were no statistically significant differences detected.

Downloads

Download data is not yet available.

References

About Outdoor Learning. (2018). Institute for Outdoor Learning. Dostopno na: https://www.outdoor-learning.org/Good-Practice/Research-Resources/About-Outdoor-Learning (pridobljeno 13. 3. 2020)

Andoljšek, I. (1973). Osnove didaktike. Ljubljana: Zavod za šolstvo SRS.

Apple, M. (1992). Šola, učitelj in oblast. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. (1995). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.

Blažič, M., Ivanuš Grmek, M., Kramar, M. in Strmčnik, F. (2003). Didaktika: Visokošolski učbenik. Novo mesto: Visokošolsko središče, Inštitut za raziskovalno in razvojno delo.

Bunting, C. J. (2006). Interdisciplinary Teaching through Outdoor Education. Champaign: Human Kinetics.

Cotič Pajntar, J. in Zorc, N. (2018). Priporočila za uspešen prehod otrok iz vrtca v šolo. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Dostopno na: zrss.si/zrss/wp-content/uploads/priporocila-za-vrtce-prehod_9-juij-2018.pdf (pridobljeno 16. 9. 2019).

Curriculum for Excellence through Outdoor Learning. (2010). Learning and Teaching Scotland. Dostopno na: https://education.gov.scot/Documents/cfe-through-outdoor-learning.pdf (pridobljeno 2. 4. 2020).

Dnevi dejavnosti. (b. l.) Dostopno na: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocj–e/os/devetletka/program_drugo/Dnevi_dejavnosti.pdf (pridobljeno 14. 1. 2019).

D. Bahovec, E. in Bregar Golobič, K. (2004). Šola in vrtec skozi ogledalo. Priročnik za vrtce, šole in starše. Ljubljana: DZS.

Dolenc-Orbanić, N. in Battelli, C. (2009). Kako spodbujati interes otrok za naravoslovje. V M. Cotič, V. Medved

Udovič in M. Cencič (ur.). Pouk v družbi znanja (str. 159-169). Koper: Pedagoška fakulteta.

Furlan, P. (2018). Krajinski park Sečoveljske soline kot model spodbudnega naravnega interaktivnega učnega okolja. Doktorska disertacija. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta.

Gaber, S. (2016). Napako ustavljanja izobraževanja smo že naredili. Ne ponovimo je! V Delo. Sobotna priloga, 8. okt. 2016, str. 8-9.

Gilchrist, M., Passy, R., Waite, S. in Cook, R. (2016). Exploring schools' use of natural spaces. Dostopno na: https://pearl.plymouth.ac.uk/bitstream/handle/10026.1/4823/Exploring%20schools%20use%20of%20natural%20spaces_final.pdf?sequence=3&isAllowed=y (pridobljeno 17. 3. 2020).

Gosenar, T. in Cencič, M. (2019). Učitelji razrednega pouka o pouku zunaj šole. Sodobna pedagogika, 70 (2), 52–69.

Hardman, C. A., Horne, P. J. in Rowlands, A. V. (2009). Children's pedometer-determined physical activity during school-time and leisure-time. Journal of Exercise Science & Fitness, 7 (2), 129–134.

Ivanuš Grmek, M. in Hus, V. (2006). Odprti pouk pri predmetu spoznavanje okolja. Sodobna pedagogika, 57 (2), 132–145.

Izhodišča kurikularne prenove. (1996). Ljubljana: Nacionalni kurikularni svet.

Jesenska srečanja ravnateljev. (2017). Poročilo o izvedbi simpozija. Dostopno na: http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/02/Srecanje-ravnateljev-vrtcev_Kako-prehajajo-otroci-iz-vrtca-v-osnovno-solo_povzetki-simpozija.pdf (pridobljeno 13. 3. 2020).

Kobal, L. (2016). Likovna ustvarjalnost: Menja učiteljev likovne umetnosti s slovenskih nižjih srednjih šolah v Italiji in italijanskih osnovnih šolah v Sloveniji. Annales – Series Historia et Sociologia, 26 (2), 343─354.

Kroflič, R. (1997). Med poslušnostjo in odgovornostjo. Procesno-razvojni model moralne vzgoje. Ljubljana: Vija.

Kroflič, R. (2002). Izbrani pedagoški spisi. Vstop v kurikularne teorije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Kurikulum za vrtce (1999). Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Sektor-za-predsolsko-vzgojo/Programi/Kurikulum-za-vrtce.pdf (pridobljeno 13. 3. 2020).

Kužnik, L. (2009). Interaktivno učno okolje in muzeji za otroke. Teoretski model in zasnova. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS.

Medved, D. (2019). Moj otrok se šola doma: Pogovor z Gito Matejo de Laat o šolanju na domu, ki je v Sloveniji vse bolj priljubljeno. Naša družina, 22. september 2019.

Novak. L. (2016). Šola, prilagojena šestletnikom, ali šestletniki, prilagojeni šoli? Šolsko svetovalno delo, 20 (3/4), 35─44.

OECD (2017). Starting Strong V: Transitions from Early Childhood Education and Care to Primary Education. Paris: OECD Publishing, Dostopno na: https://read.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong-v_9789264276253-en#page4 (pridobljeno 13. 3. 2020).

Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole. (1998). Uradni list RS, št. 22/1998, 20. 3. 1998

Pečavar, Ž. (2010). Connection with nature and awareness as primary goals of outdoor education. V Encountering, experiencing and exploring nature in education: 10th annual EOE conference, (str. 175–178). Dostopno na: http://www.csod.si/uploads/file/Mednarodna%20konferenca/Zbornik%202010_4.pdf (pridobljeno 10. 2. 2018).

Pergar, A. (2018). Šolanje na domu. Didactica Slovenica – Pedagoška obzorja, 33 (3─4), 166─177.

Peršič, M. in Vrtovec Beno, A. (2018). Kdor seje, ta žanje: Šolski vrtovi na Notranjskem. Postojna: Zavod znanje Postojna, OE Notranjski muzej Postojna.

Polak, A., Devjak, T., Skubic, D. in Pečjak, S. (2008). Učitelji, učenci in starši o prvem triletju osnovne šole. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Poljak, V. (1975). Organizacija pouka. V L. Krneta, V. Schmidt in P. Šimleša (ur.). Pedagogika II (str. 469–527). Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Požar Matijašič, N., Štraus, M., Rutar, S. in Cotič Pajntar, J. (2017). Kako prehajajo otroci z vrtca v osnovno šolo pri nas v primerjav z vrstniki v drugih državah? XXIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev, 16. in 17. oktober, 2017. Portorož: Šola za ravnatelje. Dostopno na: solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2017/10/Prehod-iz-vrtca-v-solo_srecanje-ravnateljev-vrtcev_oktober-2017.pdf (pridobljeno 13. 3. 2020).

Predmetnik osnovne šole. (2014). Dostopno na: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageupl-oads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Pred_14_OS_4_12.pdf (pridobljeno 14. 1. 2019).

Rickinson, M., Dillon, J., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D. in Benefield, P. (2004). A Review of Research on Outdoor Learning. National Foundation for Educational Research and King’s College London. Dostopno na: https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/journal/paperinformation.aspx?paperid=6–8087 (pridobljeno 2. 4. 2020).

Rizman Herga, N. in Fošnarič, A. (2017). Coordination of School Science Classroom Furnishings with Anthropometric Parameters for 11 ─ 12 Year-Old Children. Revija za elementarno izobraževanje, 11 (1), 99─113.

Sagadin, J. (2003). Statistične metode za pedagoge. Maribor: Obzorja.

Šebjanič, E. in Skribe Dimec, D. (2019). Primeri dobre prakse pouka na prostem v Sloveniji in tujini. Sodobna pedagogika, 70 (2), 70–85.

Šimunič, B., Volmut, T. in Pišot, R. (ur.) (2010). Otroci potrebujemo gibanje: Otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga: Gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in zdravstveni status slovenskih otrok. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Univerzitetna založba Annales.

Šola v naravi za devetletno osnovno šolo. (2001). Dostopno na: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pa–geuploads/podrocje/os/devetletka/program_drugo/Sola__v__naravi.pdf (pridobljeno 14. 1. 2019).

Štemberger, V. (2012). Šolsko okolje kot učno okolje ali pouk zunaj. Razredni pouk, 14 (1/2), 84–90.

Tomić, A. (2002). Spremljanje pouka. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Tušek, M. (2018). Poučevanje izven učilnice pri predmetu spoznavanje okolja v prvem razredu na področju Goričkega. Magistrsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška Fakulteta.

Vidmar, M. (2017). OECD prehodi: Pregled politik in praks izobraževalnih sistemov na področju prehoda otrok iz vrtca v šolo. Dostopno na: http://www.eurydice.si/novice/tema-meseca/oecd-prehodi-pregled-politik-in-praks-izobrazevalnih-sistemov-na-podrocju-prehoda-otrok-iz-vrtca-v-solo/ (pridobljeno 10. 6. 2019).

Vidmar, M., Rutar Leban, T. in Rutar, S. (2017). Transitions from early childhood education and care to primary education. OECD review of policies and practices for transitions from ECEC to primary education. Country background report Slovenia. Ljubljana: Ministry of Education, Science and Sport; National Educational Institute Slovenia. Dostopno na: https://www.zrss.si/pdf/transitions-from-early-childhood-education.pdf (pridobljeno 12. 6. 2019).

Volmut, T. (2014). Z merilnikom pospeška izmerjena gibalna/športna aktivnost mlajših otrok in analiza izbranih intervencij: Doktorska disertacija. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta.

Vonta, T. (1993). Zagotavljanje kontinuitete vzgojnoizobraževalnega dela na prehodu iz vrtca v šolo: elaborat raziskovalne naloge (1. faza). Ljubljana: Pedagoški inštitut. https://www.korakzakorakom.si/zagotavljanje-mehkega-prehoda-v-vrtec-ter-iz-vrtca-v-osnovno-solo (13. 12. 2019)

Zakon o vrtcih. (1996). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447 (pridobljeno 10. 6. 2019).

Zakon o osnovni šoli (1996). Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448 (pridobljeno 10. 6. 2019).

Published
2021-03-24
How to Cite
Cencič M., & Horvat B. (2021). Transition from Preschool to School in Relation to the Implementation of Educational Activities Outdoors. Journal of Elementary Education, 14(1), 47-72. https://doi.org/10.18690/rei.14.1.47-72.2021
Section
Scientific Articles