Revije

 • UMniverzum

  Pogostost izhajanja: 2 številki letno
  Odgovorna urednica: Barbara Petrovič


  UMniverzum je interna univerzitetna revija, v kateri predstavljamo najnovejše dosežke naših raziskovalcev, znanstveno in izobraževalno delo naših zaposlenih, uspehe študentov, intervjuje, reportaže in še mnogo več. Sledimo sodobnim smernicam, zato ob tiskani izdaji pripravimo tudi interaktivno različico, ki omogoča enostavno listanje, prikazovanje foto in video galerij, povezave na zunanje vsebine in video posnetke, posebne učinke in še mnogo več.


  Licenca: CC BY


 • Analiza: časopis za kritično misel

  Analiza je revija za analitično filozofijo, ki poudarja racionalni, argumentativni pristop k filozofskim problemom tako s teoretičnega kot praktičnega področja. V uvodniku prve številke, ki je izšla leta 1997, je takratno uredništvo prepoznalo tri razloge, ki so govorili v prid taki reviji. Prvič, omogočala naj bi nadaljnji razvoj analitične filozofije v Sloveniji. Drugič, domači publiki naj bi predstavljala svetovne domete analitične filozofije in pa domačo ustvarjanje. Tretjič, z razvijanjem slovenske terminologije in z zastavljanjem vprašanj ter iskanjem odgovorov, ki imajo izvor v tu in sedaj, naj bi skrbela za razvoj slovenske identitete.


  Ti razlogi so relevantni še danes, se je pa skozi čas pokazalo, da ta vprašanja niso le filozofsko relevantna, temveč imajo širši domet. Revija je tako danes širše orientirana in objavlja članke, ki so zanimivi tudi za »nefilozofsko« publiko, predvsem članke s širšo kulturno vsebino (multikulturalizem, akulturacija, asimilacija, problem pravic kulturnih manjšin itn.) in članke s področja teorije umetnosti. Revija se na reflektiran in kritičen način ukvarja tudi z aktualnimi problemi, ki tarejo našo družbo (etična problematika, problem migracij, politična filozofija, socialni problemi družbe, izobraževanje itn.). V prihodnosti bomo še večjo pozornost posvetili filozofskim vprašanjem, ki jih odpirajo raziskovanja v sodobni kognitivni znanosti (npr. etične in družbene implikacije nevroznanosti in umetne inteligence).

 • Naše gospodarstvo/Our economy

  Pogostost izhajanja: 4 številke letno
  Odgovorna urednica: Darja Boršič


  Revija Naše gospodarstvo/Our Economy objavlja visokokakovostne izvirne in pregledne znanstvene članke o aktualnih temah iz ekonomije in poslovnih ved. Namen revije je nadgraditi obstoječe teoretične in empirične raziskave s področja ekonomije in poslovanja s sodobnimi teoretičnimi pogledi in spoznanji, ki temeljijo na celovitih raziskovalnih podlagah. Objavljeni članki prispevajo k boljšemu razumevanju številnih aktualnih izzivov v ekonomiji in poslovanju ter so zanimivi za raziskovalce, oblikovalce politik in strokovnjake.
  Indeksiranje: EconLit, ERIH PLUS, DOAJ, EBSCO, Ulrich's in druge baze.
  Licenca: CC BY                                           

 • Medicine, Law & Society

  Pogostost izhajanja: 2 številki letno
  Glavna in odgovorna urednika : Vojko Flis (Univerza v Mariboru, Slovenija), Vesna Rijavec (Univerza v Mariboru, Slovenija),


  Revija Medicine, Law & Society je odprtodostopna, mednarodna revija namenjena preučevanju medicine, prava in družbe. V reviji so objavljeni članki, ki prispevajo k boljšemu razumevanju in praksi medicine ter prava. Članki so zanimivi za strokovnjake, politične analitike, oblikovalce politik in zdravnike. Revija se osredotoča na kritično analizo razvoja medicine, prava in družbe po vsem svetu.
  Indeksiranje: Emerging Science Citation Index (Web of Science), ScienceOpen, Dimensions.
  Licenca: CC BY

 • LeXonomica

  Pogostost izhajanja: 2 številki letno
  Odgovorni urednik: Matjaž Tratnik

  LeXonomica je odprtodostopni recenzirani znanstveni časopis za področje prava in ekonomije, ki jo dvakrat letno izdajata Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta  in Inštitut za ekonomsko analizo prava Univerze v Mariboru, Pravna fakulteta. Časopis objavlja članke, ki prispevajo k boljšemu razumevanju in prakticiranju prava in ekonomije, kar je zanimivo za znastvenike in strokovnjake, analitike in oblikovalce različnih politik in praktike. Revija je osredotočena na kritično analizo razvoja prava in ekonomije po vsem svetu.
  Indeksiranje: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), ScienceOpen, Dimensions.
  Licenca: CC BY

 • Revija za elementarno izobraževanje

  Pogostost izhajanja: 4 številke letno
  Odgovorni urednik: Matjaž Duh

  Revija za elementarno izobraževanje je mednarodna, recenzirana in odprtodostopna revija Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Objavlja prispevke s področja vzgoje in izobraževanja zlasti na predšolski in osnovnošolski stopnji v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Namen revije je spodbujati objavo izvirnih znanstvenoraziskovalnih člankov in tudi prispevkov, ki poročajo o strokovnem delu in raziskovanju v praksi. 
  Indeksiranje: Scopus, DOAJ, Dimensions.
  Licenca: CC BY

 • Acta Geotechnica Slovenica

  Pogostost izhajanja: 2 številki letno
  Odgovorni urednik: Borut Macuh


  Cilj revije Acta Geotechnica Slovenica je igrati pomembno vlogo pri objavljanju visokokakovostnih teoretičnih člankov s področij, ki bodo trajno vplivali na temeljne in praktične vidike geomehanike in geotehničnega inženirstva. Objavlja članke s področij: mehanika tal in kamnin, inženirska geologija, okoljska geotehnika, geosintetika, geotehnične konstrukcije, numerične in analitične metode, računalniško modeliranje, optimizacija geotehničnih struktur, terenska in laboratorijska testiranja.
  Indeksiranje: SCIE - Science Citation Index Expanded, ICONDA - The international Construction database, GeoRef.
  JCR IF = 0.455
  Licenca: prost dostop (elektronska izdaja)

 • Acta Medico-Biotechnica

  Pogostost izhajanja: dvakrat letno.
  Odgovorna urednica: Prof. dr. Dušica Pahor, dr. med.


  Znanstvena revija Acta medico–biotechnica je uradna znanstvenoraziskovalna strokovna revija Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Slovenija, ki je namenjena širšemu krogu bralcev, saj pokriva področje medicine in biotehnike. V njej objavljene prispevke pa strokovno recenzira mednarodni uredniški odbor.
  Indeksiranje: EBSCO, DKUM, COBISS, dLib, Ulrich's Periodical Directory
  Licenca: CC BY


   

 • Revija za geografijo

  Pogostost izhajanja: 2 številki letno
  Glavni in odgovorni urednik: Peter Kumer


  Revija za geografijo je namenjena objavljanju izvirnih znanstvenih člankov s področja geografije in sorodnih znanosti. Pri objavljanju upoštevamo standarde, ki so uveljavljeni v mednarodnem prostoru. Letno izideta dve številki. Članki so objavljeni v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku. Uredniški odbor je sestavljen iz mednarodno uveljavljenih geografov in geografinj z vseh celin. Revija za geografijo je odprtodostopna revija, kar pomeni, da je vsa vsebina brezplačno dostopna uporabniku ali njegovi instituciji. 


  Licenca: CC BY

 • Agricultura Scientia

  Pogostost izhajanja: Dvakrat letno
  Odgovorni urednik: Maja Prevolnik Povše

  Revija Agricultura je posvečena napredku osnovnih in uporabnih znanj povezanih s kmetijskimi znanostmi. Objavlja znanstvena dela z naslednjih področij: živalstvo, rastlinska proizvodnja, mehanizacija kmetij, kmetijska poslopja, upravljanje zemljišč, kmetijska ekonomija, sociologija podeželja, ekologija, ohranjanje biotske raznovrstnosti, biotehnologija, mikrobiologija, fiziologija, pedologija in bioetika. Vključuje tudi članke, ki obravnavajo inovativne pedagoške metode, filozofijo izobraževanja ali rešitve učnih problemov v znanosti o življenju.

  Do leta 2016 so članki elektronske različice Agriculture objavljeni pod dovoljenjem "Brezplačno za branje". Nato revija sledi odprtemu dostopu in so članki objavljeni pod licenco Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivates 4.0 International Licence.

 • Slavia Centralis

  Pogostost izhajanja: 2 številki letno
  Odgovorni urednik: Marko Jesenšek

  Revija je bila na pobudo skupine slavistov ustanovljena leta 2008 z združenjem ene ameriške in štirih srednjeevropskih univerz. Namen Slavie Centralis je objavljati slavistično usmerjene razprave, ki predstavljajo izvirno raziskovanje v slovanskem jezikoslovju in literarni vedi, pri tem pa spodbuja zlasti interdisciplinarne pristope. Ime Slavia Centralis poudarja stičišče jezikov in kultur v središču Evrope, kjer so se vse od prvega tisočletja razvijali slovanski jeziki in književnosti. Slavia Centralis teži k celostni obravnavi slovanskih jezikov in književnosti, k preseganju meja in nacionalnih kanonov kot tudi k raziskovanju povezav med slovanskim in neslovanskim. Revija poudarja inovativne pristope in interdisciplinarnost, obenem pa poglobljeno filološko znanje priznava kot temeljno vrednoto, zato spodbuja objavo prispevkov, ki odgovorno uporabo ustreznih podatkov združujejo z inovativnimi pristopi.
  Indeksiranje: Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si); Imenik revij odprtega dostopa (DOAJ); Evropski referenčni indeks za humanistične vede (ERIH PLUS); KU ScholarWorks; Lingvistična bibliografija, Nizozemska; Združenje sodobnih jezikov Amerike (MLA), Imenik periodičnih publikacij, New York; Scopus (Elsvier); Ulrich's Periodicals Directory, R. R. Bowker, NY, ZDA.
  Licenca: CC BY-NC (elektronska izdaja)

  Letna naročnina/Cena posamezne številke (tiska; tujina): 24,20 €/13,60 €

 • Anali PAZU HD

  Pogostost izhajanja: 2 številki letno (april in november)
  Glavna in odgovorna urednica: Darja Senčur Peček (Univerza v Mariboru, Slovenija)


  Print ISSN: 2386-0219
  Online ISSN: 2463-8005


  Revija ANALI PAZU HD je odprtodostopna, mednarodna revija namenjena preučevanju družboslovja in humanistike. Glavni namen izdajanja revije je objavljanje recenziranih znanstvenih člankov z družboslovno in humanistično vsebino ter tako seznanjanje predvsem strokovne javnosti z dogajanji in novostmi na teh področjih. Posebna pozornost je namenjena pridobivanju člankov, ki obravnavajo teme, povezane s Pomurjem in širšim panonskim prostorom ter manjšinami. 


  ANALI PAZU HD: področje družboslovja in humanistike.
  Indeksiranje: COBISS.si/COBIB, dLib.si (Digitalna knjižnica Slovenije), BIBLIO-B. 
  Licenca: CC BY-NC-ND • Pomurska obzorja

  Pogostost izhajanja: 2 številki letno (maj in junij)


  Odgovorni urednik: Mitja Slavinec (Univerza v Mariboru, Slovenija)
  Glavna urednika: Petra Cajnko (Univerza v Mariboru, Slovenija) in Milan Svetec (Univerza v Mariboru, Slovenija)


  Revija POMURSKA OBZORJA je strokovna tiskana periodična publikacija Pomurske akademije – PAZU. Glavni namen izdajanja revije je objavljanje strokovnih prispevkov z naravoslovno, tehnično, biotehnično, medicinsko, humanistično in družboslovno vsebino ter tako seznanjati strokovno kakor tudi laično javnost z dogajanji in novostmi na teh področjih. Posebna pozornost je namenjena objavljanju strokovnih prispevkov, ki bodo obravnavali teme povezane s Pomurjem. Revija je odprtodostopna, objavljeni strokovni prispevki so prosto dostopni na spletni strani.
  Indeksiranje: COBISS.si/COBIB, dLib.si (Digitalna knjižnica Slovenije).  
  Licenca: CC BY-NC-ND


 • Anali PAZU

  Pogostost izhajanja: 2 številki letno (april in november)
  Odgovorni urednik: Mitja Slavinec (Univerza v Mariboru, Slovenija)


  Print ISSN: 2232-416X
  Online ISSN: 2820-364X


  Revija ANALI PAZU je odprtodostopna, mednarodna revija namenjena preučevanju naravoslovja, tehnike, medicine in biotehnike. Glavni namen izdajanja revije je objavljanje recenziranih znanstvenih in strokovnih člankov usmerjenih k interdisciplinarno ali transdisciplinarno obravnavanim aktualnim tematikam, ki presegajo disciplinarne okvire in vključujejo vsa znanstvena in strokovna področja navedenih znanstvenih ved. Jedro revije (80%) predstavljajo izvirni znanstveno raziskovalni članki.  


  ANALI PAZU: področje naravoslovja, tehnike, medicine in biotehnike.
  Indeksiranje: COBISS.si, dLib.si (Digitalna knjižnica Slovenije), Ulrich's Periodicals Directory, BIBLIO-B.
  Licenca: CC BY-NC-ND