Connection Between the Musical Education of Elementary School Teachers and the Use of Information and Communication Technology During Music Lessons

  • Mateja Blatnik Elementary School Jakob Aljaž
  • Barbara Kopačin University of Primorska, Faculty of Education
Keywords: music school, dance lessons, choir, music lessons, information and communication technology

Abstract

Some teachers take advantage of information and communication technology (hereinafter: ICT) in their music lessons, as it enables transmission of sound, video, and other data via the Internet. Such technology used during music lessons can serve as an accessory for performing specific music activities. The aim of our study was to find how much ICT is used by music teachers and whether there is a connection between formal music education of primary school teachers (formal music education, choir membership, dance activities) and the use of ICT during music lessons. The results show that the use of ICT during music lessons is similar among teachers with and without music education

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullahi, H. (2014). The role of ICT in teaching science education in schools. International letters of social and humanistic sciences, 8, 217–223. Pridobljeno s http://www.mcser.org/journal/index.p–hp/jesr/article/view/2328/2303 (Dostopno 2. 3. 2017.)
Ajtnik, M. (2001). Poučevanje glasbe kot ustvarjalna naloga. Vzgoja in izobraževanje, 32(4), 7–8.
Borota, B. (2007). Nekateri vidiki vključevanja sodobne tehnologije v pouk glasbe. Glasba v šoli in vrtcu, 12(1), 28–31.
Borota, B., in Brodnik, A. (2006). Učenje glasbe, podprto z IKT tehnologijo. Organizacija, 39(8), 532–538. Pridobljeno s http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-3Q7FW7JM (Dostopno 30. 2. 2017.)
Božnar, J. (2004). Vpliv sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije na spremembe v vzgojno – izobraževalnem procesu. Pridobljeno s http://profesor.gess.si/marjana.pograjc–/%C4%8Dlanki_VIVID/Arhiv2004/12Boznar.pdf (Dostopno 22. 2. 2017.)
Črčinovič Rozman, J. (2000). Tehnologija pri glasbenem pouku. Pedagoška obzorja, 15(5–6), 290–298.
Denac, O. (2002). Glasba pri celostnem razvoju otrokove osebnosti. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Fojkar Zupančič, H. (2014). Glasba je nihanje strune, vpete med nebom in zemljo. Predavanje, predstavljeno na Mednarodni konferenci katoliških pedagogov, leta 2014. Pridobljeno s http://www.litija.org/pevci/users/knjiznica/razno/2014_15/glasba_duhovnost_vzgoja_-_helena_fojkar_zupancic.pdf (Dostopno 14. 2. 2017.)
Fuchs, B. (2004). Ljudski plesi v osnovni šoli: priročnik za učitelje, mentorje in vaditelje. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Hawkridge, D. (1985). New information technology in education. London; Sydney: Croom Helm.
Helsby, G. (2010). Glasbeni inštrumenti v orkestru. Tehniška založba Slovenije.
Hvalič Touzery, S. (2010). Slovar: Informacijske komunikacijske tehnologije (IKT). Pridobljeno s http://ww–w.inst-antonatrstenjaka.si/gerontologija/slovar/1029.html (Dostopno 10. 3. 2017.)
Kljun, B. (1999). Vpliv petja v otroškem pevskem zboru na razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta.
Kopačin, B. (2011). Povezava med glasbenim učenjem, inteligentnostjo in uspešnostjo pri pouku od četrtega do osmega razreda osnovne šole. Doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta.
Kopačin, B. (2014). Medsebojna povezanost inteligentnosti, glasbenih aktivnosti in družinskega okolja pri devetošolcih. Maribor: Revija za elementarno izobraževanje. 7(2): 81–94.
Kralj, N. (2012). Zborovodski lik Janeza Kuharja. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta.
Lango, J. (2006). Računalnik in glasba. Glasba v šoli, 11(4), 21–33.
Nacionalna strokovna skupina za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v RS, Ministrstvo za šolstvo in šport (2011). Krek, J., in Metljak, M. (ur.) Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s na http://www.belaknjiga2011.si/p–df/bela_knjiga_2011.pdf (Dostopno 14. 6. 2017.)
Neubauer, H. (1999). Učni načrt za izbirne predmete. Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Plesne dejavnosti. Pridobljeno s http://www.mizs.gov.si/file–admin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/ucni_nacrti/pp_nis_izb_ples.pdf (Dostopno 20. 2. 2017.)
Ramovš, M. (1980). Plesat me pelji. Plesno izročilo na Slovenskem. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Ramovš, M. (1992). Polka je ukazana: plesno izročilo na Slovenskem. Ljubljana: Založba Kres.
Rojko, B. (2014). Pevski zbor – stičišče socialnih interakcij. Pridobljeno s http://nasizbori.jskd.si/pev–ski-zbor-sticisce-socialnih-interakcij/ (Dostopno 3. 3. 2017.)
Slosar, M. (2001). Izbrana poglavja iz didaktike glasbene vzgoje. Ljubljana, Koper: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
Statistični urad Republike Slovenije (2015). Pridobljeno s https://www.stat.si/StatWeb/News/Index–/5764 (Dostopno 20. 3. 2017.)
Stražar, M. (2015). Poučevanje glasbene umetnosti v očeh učiteljev razrednega pouka. Magistrsko delo. Maribor: Pedagoška fakulteta.
Šavli, V. (2006). Izkoristimo neizmerni svet sodobne tehnologije v šoli. Razredni pouk, 8(3), 1–5.
Zakon o glasbenih šolah (2006). Pridobljeno s https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200681&stevilka=3536 (Dostopno 3. 3. 2017.)
Žvar, D. (2001). Kako naj pojejo otroci. Priročnik za zborovodje. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Published
2022-06-16
How to Cite
Blatnik M., & Kopačin B. (2022). Connection Between the Musical Education of Elementary School Teachers and the Use of Information and Communication Technology During Music Lessons. Journal of Elementary Education, 15(2), 211-239. https://doi.org/10.18690/rei.15.2.211-239.2022