Šolski vrtovi v Pomurski regiji

  • Jana Ambrožič-Dolinšek University of Maribor, Faculty of Education and Faculty of Natural Sciences and Mathematics
  • Dane Katalinič University of Maribor, Faculty of Education
  • Patricija Utroša Elementary school France Prešern Črenšovci
Keywords: school garden, gardening, elementary school, learning, Pomurje region

Abstract

School garden in Pomurje. School-based learning has a long tradition in Slovenia and is now a globally recognized movement. We present the operation of school gardens in the most agricultural region of Slovenia, the Pomurje region, and their inclusion in the pedagogical process of science subjects. Half (19 out of 38) of the primary schools in Pomurje have school gardens. The decision to establish a school garden depends on the good will of the school management and the voluntary interest of the teachers. It would be necessary to include school gardening in science curricula. Garden-related activities contribute to the development of Pomurje as an important agricultural region.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Allport, G. W. (1958). The nature of prejudice. Oxford: Addison-Wesley.

Bela k njiga o V IZ v R S (2011). Retrieved from http://pefprints.pef.uni-lj.si/1195/1/bela_knjiga_2011.pdf (Accessed: 10th September 2019).

Burdiak, V. (2010). Influence of ethnic stereotype on the development of political relations in the Balkans. Codrual Cosminului, 16(2), pp. 147–157.

Anderson, R. D. (2002). Reforming science teaching: What research says about inquiry. Journal of Science Teacher Education, 13(1), 1-12.

Cunder, T. (2009). Kmetijstvo v Pomurju danes in jutri. V T. Kikec (Ur.), Pomurje: Trajnostni regionalni razvoj ob reki Muri (str. 143–156). Ljubljana: Zveza geografov Slovenije, Murska Sobota, Društvo geografov Pomurja.

Dyment, J. E., & Bell, A. C. (2008). Grounds for movement: green school grounds as sites for promoting physical activity. Health Education Research, 23, 952–962.

Getting Started: A Guide for Creating School Gardens as Outdoor Classrooms. (2009). Retrieved from https://www.ecoliteracy.org/sites/default/files/uploads/getting-started-2009.pdf (Accessed: 24th July 2020).

Kolar, M., Krnel, D, Velkavrh, A. (2011). Učni načrt: Program osnovna šola. Spoznavanje okolja. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.

Krathwohl, D. R. (2002) A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. Theory Into Practice 41, 212–218.

Kühnis J., & Fahrni D. (2021). Forgotten Nature? Experiences with and Knowledge of Nature Among Schoolchildren: A Pilot Study in Central Switzerland. Journal of Elementary Education, 14(1), 1–10. Retrieved from https://doi.org/10.18690/rei.14.1.1-10.2021 (Accessed: 23th July 2020).

Levart, N. (2018). Šolski vrt kot raziskovalna učilnica. Doktorska disertacija, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta.

Ozer, E. J. (2007). The effects of school gardens on students and schools: Conceptualization and considerations for maximizing healthy development. Health Education & Behavior, 34(6), 846–863.

Petek. D. (2012) Zgodnje učenje in poučevanje naravoslovja z raziskovalnim pristopom. Revija za elementarno izobraževanje 5(4), 101–114.

Priporočilo Evropskega parlamenta in Evropskega Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko izobraževanje (2006). Pridobljeno z http://eur-lex.europa.e–u/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:sl:PDF ali http://www.kulturnibazar.si/data/upload/Priporocilo.pdf (Dostopno 24. 10. 2019.)

Pogačnik, M., Žnidarčič, D., & Strgar, J. (2012). Use of school gardens in elementary schools in Slovenia. Journal of Food, Agriculture and Environment, 10, 1196–1199.

Pogačnik, M., Žnidarčič, D., & Strgar, J. (2012). Šolski vrt kot didaktični pripomoček za izobraževanje srednješolcev = School garden as a didactic tool in secondary education. In Prenos inovacij, znanj in izkušenj v vsakdanjo rabo : zbornik izvlečkov (str. 96–97). Biotehniški center.

Rajšp, M., Pintarič, N., & Fošnarič, S. (2013) Načrtovanje in izvajanje obravnave življenjskih prostorov v naravi. Revija za elementarno izobraževanje 6 (4), 87-103.

Regije v številkah - Statistični portret slovenskih regij 2016. (2016). Pridobljeno z iz http://www.stat.si/dokument/8941/regije-v-stevilkah.pdf (Dostopno 20. 11. 2017.)

Resnick, M. D., Bearman, P. S., Blum, R. WM., Bauman, K. E., Harris, K. M., Jones, J., Beuhring, T., Sieving, R. E., Shew, M., Ireland, M., Bearinger, L. H., & Udry, J. R., (1997). Protecting adolescents from harm: findings from the National Longitudinal Study on Adolescent Health. Jama, 278(10), 823–832.

Ribarič, M. (2014). Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri, (Razstavni katalog / Slovenski šolski muzej; 126). Slovenski šolski muzej: Ljubljana.

Sankovič, M., Krapec, D., Potočnik Magdič, S., Svetec, M., Gönc, F., Varga, R., & Ulčar, D. (2015). Regionalni razvojni program Pomurja 2014–2020. Pridobljeno z https://www.svetijurij. si/Datoteke/UpravljalecDatotek/125/O%20ob%C4%8Dini/Razvojni%20dokumenti/RRP%20Pomurje%202004%202020/RRP%202014-2020_1.0_maj%2015%20FINAL-1.pdf (Dostopno 20. 11. 2017.)

Sinonimni slovar slovenskega jezika (2018). Spletna izdaja 2018. Pridobljeno z https://www.fran.si/iskanje?View=1&Query=vrt (Dostopno 20. 11. 2018.)

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja (2014). Spletna izdaja 2014. Pridobljeno z https://www.fran.si/iskanje?View=1&Query=vrt (Dostopno 20. 11. 2017.)

Šebenik, U. (2015). Ekovrt v vsak vrtec in šolo? Da, s programom Šolski ekovrtovi! Šolska kronika, 3, 530–534.

Škof, J. (2013). Šolski vrt – korak k samooskrbi. Ljubljana: samozaložba.

Šolska vrtilnica, Ekošola. (b. d.). Pridobljeno z https://ekosola.si/pf/solska-vrtilnica2018-2019/ (Dostopno 20. 11. 2019.)

Šolski ekovrt. (b. d.). Pridobljeno z http://www.solskiekovrt.si/ (Dostopno 20. 11. 2019.)

Šuklje Erjavec, I. (2012). Pomen in možnosti uporabe zunanjega prostora šol v vzgojnoizobraževalnem procesu. Sodobna pedagogika, 63 (1), 156–174.

Urbanistični terminološki slovar (2016). spletna izdaja 2016. Pridobljeno z https://fran.si/iskanje?View=1&Query=%C5%A1olski+vrt (Dostopno 20. 11. 2019.)

Vodopivec, I., Papotnik, A., Gostinčar Blagotinšek, A., Skribe Dimec, D., & Balon, A. (2011). Učni načrt: Program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.

Vovk Korže, A. (2011): Učilnica v naravi -tudi v Sloveniji izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj. Didakta, 21(148). 54–56.

Vovk Korže, A., & Kokot Krajnc, M. (2013): Šolski permakulturni vrt je inovativna učilnica v naravi. Trajnostni razvoj v šoli in vrtcu: revija za globalne dimenzije kurikula, 7(1/2). 38–41.

Vovk Korže, A. (2015). Naravni vrt: priročnik za izdelavo in nadgradnjo vrta. Nazarje: GEAart.

Turk, L., Slabe, A., & Fabjan, J. (2018). Kompostiranje za šole, vrtce in gospodinjstva. Inštitut za trajnostni razvoj. Pridobljeno z http://www.itr.si/wp content/uploads/2019/02/Kompostiranje-gradivo-končna.pdf (Dostopno 2. 11. 2020.)

Published
2021-10-26
How to Cite
Ambrožič-Dolinšek J., Katalinič D., & Utroša P. (2021). Šolski vrtovi v Pomurski regiji. Journal of Elementary Education, 14(3), 303-318. https://doi.org/10.18690/rei.14.3.303-318.2021
Section
Scientific Articles