Uredniška politika

O reviji. Anali PAZU je znanstvena revija za interdisciplinarno in transdisciplinarno povezovanje naravoslovja in tehnike ter  medicine. V svoji vsebinski usmeritvi revija objavlja in bo objavljala vrhunske domače in mednarodne znanstvene izsledke z vseh znanstvenih področij, še zlasti znanstvene prispevke, usmerjene k interdisciplinarno ali transdisciplinarno obravnavanim aktualnim tematikam, ki presegajo disciplinarne okvire in vključujejo vsa znanstvena in strokovna področja. Jedro revije (80%) predstavljajo izvirni znanstveno raziskovalni članki iz omenjenih področij.

Revija Anali PAZU izhaja dvakrat letno.

Članki revije Anali PAZU so indeksirani v Digitalni knjižnici Slovenije Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana in arhivirani v Repozitoriju NUK.

Strokovni pregled

  • Pri recenziranju in objavi upoštevamo najvišje založniške in akademske etične standarde.  
  • Uredništvo revije zagotavlja, da so vsi prispevki pred objavo dvojno slepo recenzirani. Recenzije opravljajo strokovnjaki s področja, ki ga prispevek obravnava.
  • O sprejemu ali zavrnitvi prispevka odloča odgovorni urednik na podlagi ocene recenzenta in mnenja področnega urednika, pri tem se lahko posvetuje tudi z ostalimi člani uredništva. Na presojo primernosti prispevka nimajo nobenega vpliva narodnost, rasa, spol, jezik, vera, politično prepričanje ali katerakoli druga osebna okoliščina avtorja.
  • Člani uredništva ne smejo razkriti vsebine v objavo prejetega prispevka nikomur drugemu razen recenzentom, drugim svetovalcem uredništva in izdajatelju, ki so prav tako zavezani k spoštovanju zaupnosti vsebin.
  • Člani uredništva in drugi, ki se seznanijo z vsebino prispevka  ne smejo uporabiti neobjavljenih podatkov iz prispevka za lastno raziskovalno delo brez izrecnega soglasja avtorja.

Obveznosti recenzentov

  • Recenzenti morajo prejete prispevke obravnavati kot zaupne in ne smejo njihove vsebine kakorkoli posredovati drugim. Brez izrecnega soglasja avtorja ne smejo uporabiti neobjavljenih podatkov iz prispevka za lastno raziskovalno delo. 
  • Recenzenzija mora biti opravljena objektivno. Ugotovitve morajo biti izražene jasno in argumentirano.
  • V kolikor recenzent presodi, da za opravo recenzije ni dovolj usposobljen mora to sporočiti uredništvu in od recenzije odstopiti. 

Preverjanje podobnosti vsebine člankov

Vsi predloženi rokopisi se pregledajo s programsko opremo DPV - Detektor podobnosti vsebin proizvajalca  Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in z drugimi viri, da se preveri, ali obstajajo prekrivanja ali podobno besedilo v prej objavljenih člankih. Za angleška besedila uporabljamo program iThenticate.

Smernice za poročanje:

Povezava do standardov poročanja o raziskavah, kot so standardi mreže EQUATOR: https://www.equator-network.org/toolkits/selecting-the-appropriate-reporting-guideline/ 

Bela knjiga o etiki objave:

Povezava do priporočil svetovnih uredniških združenj, kot je Svet urednikov znanosti: https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/publication-ethics/