O reviji

Anali PAZU je mednarodna odprtodostopna recenzirana znanstvena periodična publikacija, z mednarodnim uredniškim odborom, namenjena preučevanju naravoslovja, tehnike, medicine in biotehnike. Izdaja jo Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija - PAZU. Glavni namen izdajanja revije je objavljanje recenziranih znanstvenih in strokovnih člankov, ki opisujejo nova znanstvena odkritja, zaradi česar so bistvenega pomena za napredek znanosti.

ANALI PAZU zavzema mesto znanstvene revije za interdisciplinarno in transdisciplinarno povezovanje naravoslovja, tehnike, medicine in biotehnike. V svoji vsebinski usmeritvi revija objavlja vrhunske domače in mednarodne znanstvene izsledke, še zlasti znanstvene prispevke, usmerjene k interdisciplinarno ali transdisciplinarno obravnavanim aktualnim tematikam, ki presegajo disciplinarne okvire in vključujejo vsa znanstvena in strokovna področja navedenih znanstvenih ved. Jedro revije (80%) predstavljajo izvirni znanstveno raziskovalni članki. 
 
Založnik
Univerzitetna založba Univerze v Mariboru
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija
http://press.um.si; http://journals.um.si
 

Izdajatelj
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija - PAZU

Lendavska ulica 15a, 9000 Murska Sobota, Slovenija

E-pošta: pazu@pazu.si

https://www.pazu.si/  

 
Glavni kontakt
Mitja Slavinec, Fakulteta za naravoslovje im matematko Univerze v Mariboru
Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija
E-pošta: mitja.slavinec@um.si
Telefon: +386 (0)31 320 992
 

BIBLIOGRAFSKI PODATKI

Pogostost izhajanja: 2 številki letno; celotne besedilne različice prispevkov so na voljo brezplačno v formatu Acrobat portable document (pdf).

Indeksiranje: COBISS.si, dLib.si (Digitalna knjižnica Slovenije), Ulrich's Periodicals Directory, BIBLIO-B.  

Print ISSN: 2232-416X
Online ISSN: 2820-364X

Elektronska verzija revije ANALI PAZU je odprto dostopna na spletni strani: https://journals.um.si/index.php/anali-pazu

Osredotočenost in področje uporabe

ANALI PAZU je mednarodna revija za študij naravoslovja, inženiringa, medicine in biotehnike. Revija objavlja članke, ki prispevajo k boljšemu razumevanju in praksi naravoslovja, inženiringa, medicine in biotehnike ter ki so zanimivi za znanstvenike in zdravnike . Poudarek revije je na kritični analizi razvoja naravoslovja, inženiringa, medicine in biotehnike po vsem svetu.

Postopek pregledovanja vrstnika

Uredniki ANALI PAZU pozdravljajo začetne pristope bodočega avtorja. Sprejemanje člankov je predmet anonimnega postopka sodnega postopka. Članki, predloženi ANALI PAZU, morajo biti izvirni prispevki in se hkrati ne smejo obravnavati za nobeno drugo publikacijo. Če drugo različico članka obravnava druga publikacija ali je bila objavljena ali bo objavljena drugje, bi morali avtorji to jasno navesti ob predložitvi. Avtorji, katerih prvi jezik ni angleščina, naj svoj članek preberejo in popravijo strokovnjaki American Journal experts.

Pogostost objave

ANALI PAZU izhaja dvakrat letno (aprila in novembra).

Pravilnik o odprtem dostopu

Ta revija zagotavlja takojšen odprt dostop do svojih vsebin na načelu, da prosto dostopno raziskovanje javnosti podpira večjo globalno izmenjavo znanja.

ANALI PAZU

ANALI PAZU je mednarodna revija za študij naravoslovja, inženiringa, medicine in biotehnike. Revija objavlja članke, ki prispevajo k boljšemu razumevanju in praksi naravoslovja, inženiringa, medicine in biotehnike ter ki so zanimivi za znanstvenike in zdravnike . Poudarek revije je na kritični analizi razvoja naravoslovja, inženiringa, medicine in biotehnike po vsem svetu.

ANALI PAZU: področje naravoslovja, tehnike, medicine in biotehnike.

Publikacija Izjava o etiki in publikaciji

Za vse strani, ki sodelujejo pri založniškem aktu (avtor, urednik(-i), vrstniški preglednik in založnik), se je treba dogovoriti o standardih pričakovanega etičnega vedenja. Etične izjave za ANALI PAZU temeljijo na smernicah za najboljšo prakso odbora za etiko publikacij (COPE) za urednike revij.

Odgovornosti urednika

Odgovornosti

Urednik peer-reviewed revije je odgovoren za odločanje, kateri članki, predloženi reviji, naj se objavijo, poleg tega pa odgovarja za vse, kar je objavljeno v reviji. Pri sprejemanju teh odločitev lahko urednika vodijo politike uredništva revije, pa tudi pravne zahteve glede obtožnice, kršitve avtorskih pravic in plagiata. Urednik se lahko pri sprejemanju odločitev o objavi posvetuje z drugimi uredniki ali pregledniki. Urednik mora ohraniti celovitost akademskega zapisa, izključevati poslovne potrebe iz ogrožanja intelektualnih in etičnih standardov ter biti vedno pripravljen objavljati popravke, pojasnila in opravičila, kadar je to potrebno.

Pravičnosti

Urednik bi moral oceniti rokopise za intelektualno vsebino, ne glede na raso, spol, spolno usmerjenost, versko prepričanje, etnično poreklo, državljanstvo ali politično filozofijo avtorja(-ov). Urednik ne bo razkriti nobenih podatkov o rokopisu, ki je obravnavan, nikomur drugemu razen avtorju(-em), pregledovalnim in potencialnim pregledovalnim, v nekaterih primerih pa tudi članom uredniškega odbora, kot je primerno.

Zaupnost

Urednik in vsi uredništvi ne smejo razkriti nobenih informacij o predloženem rokopisu nikomur, razen ustreznemu avtorju, recenzentom, potencialnim recenzentom, drugim uredniškim svetovalcem in založniku, kot je primerno.

Razkritje, nasprotje interesov in druga vprašanja

Urednika bodo vodile SMERNICE COPE za vnašanje člankov pri obravnavi vlačenja, izražanju zaskrbljenosti in o popravkih, ki se nanašajo na članke, ki so bili objavljeni v ANALI PAZU. Neobjavljena gradiva, razkrita v predloženem rokopisu, se ne smejo uporabljati v lastni raziskavi urednika brez izrecnega pisnega soglasja avtorja. Privilegirani podatki ali ideje, pridobljene z vrstnim pregledom, morajo biti zaupni in ne smejo biti uporabljeni v osebno korist. Urednik je zavezan zagotavljanju, da oglaševanje, pretisk ali drugi komercialni prihodki ne vplivajo ali vplivajo na uredniške odločitve. Urednik bi si moral prizadevati zagotoviti pošten in ustrezen postopek vrstniškega pregleda. Uredniki bi morali namesto tega od sourednika, pridruženega urednika ali drugega člana uredništva ponovno razmisliti o rokopisih, v katerih imajo navzkrižje interesov, ki izhajajo iz konkurenčnih, kolaborativnih ali drugih odnosov ali povezav z avtorji, podjetji ali (morebiti) institucijami, povezanimi z dokumenti. Uredniki morajo od vseh avtorjev zahtevati, da razkrijejo ustrezne interese in objavijo popravke, če se po objavi razkrijejo ustrezni interesi. Po potrebi je treba sprejeti druge ustrezne ukrepe, kot je objava odvzetja ali izražanje zaskrbljenosti.

Sodelovanje in sodelovanje v preiskavah

Uredniki naj varujejo celovitost objavljenega zapisa z objavo popravkov, kadar je to potrebno, ter zasledovanje domnevnega ali domnevnega kršitve raziskav in objave. Uredniki bi morali slediti uredniškim zlorabam. Urednik mora sprejeti razumno odzivne ukrepe, ko so bile predložene etične pritožbe v zvezi s predloženim rokopisom ali objavljenim člankom.

 

Odgovornosti recenzenta

Prispevek k uredniškim odločitvah

Peer review pomaga uredniku pri sprejemanju uredniških odločitev in preko uredniške komunikacije z avtorjem lahko pomaga tudi avtorju pri izboljševanju rokopisa.

Odzivnost

Vsak povabljeni sodnik, ki ni kvalificiran za pregled raziskav, poročanih v rokopisu, ali ve, da bo njegov pravočasno pregled nemogoč, bi moral nemudoma obvestiti urednika, da se lahko obrnejo na alternativne preglednike.

Zaupnost

Vse rokopise, prejete v pregled, je treba obravnavati kot zaupne dokumente. O njih se ne sme prikazovati ali razpravljati z drugimi, razen če jih avtorizira urednik.

Objektivni standardi

Preglede je treba izvajati objektivno. Osebna kritika avtorja je nedostopna. Sodniki morajo jasno izraziti svoja stališča z ustreznimi podpornimi argumenti.

Potrditev virov

Pregledniki bi morali opredeliti ustrezno objavljeno delo, ki ga avtorji niso navedli. Vsako izjavo, da je bila pripomba, izpeljava ali trditev predhodno sporočene, mora biti priložena ustrezna navedba. Preglednik bi moral uredniku opozoriti tudi na vse znatne podobnosti ali prekrivanja med obravnavanim rokopisom in drugimi objavljenimi podatki, o katerih imajo osebno znanje.

Razkritje in navzkrižje interesov

Privilegirani podatki ali ideje, pridobljene z vrstnim pregledom, morajo biti zaupni in ne smejo biti uporabljeni v osebno korist. Pregledniki ne bi smeli preučiti ocenjevanja rokopisov, v katerih imajo navzkrižja interesov, ki izhajajo iz konkurenčnih ali drugih odnosov ali povezav z avtorji, podjetji ali institucijami, povezanimi s predložitev.

 

Avtor odgovornosti

Standardi poročanja Avtorji, ki poročajo o rezultatih prvotnih raziskav, morajo predstaviti natančen pregled opravljenega dela in objektivno razpravo o njegovem pomenu. V rokopisu je treba natančno predstavljati podatke. Dokument mora vsebovati zadostne podrobnosti in sklicevanja, ki drugim dovoljuje repliciranje dela. Goljufive ali zavesti netočne izjave predstavljajo neetično vedenje in so nesprejemljive.

Izvirnost in plagiat

Avtorji morajo zagotoviti, da so napisali povsem izvirna dela in če so avtorji uporabili delo in/ali besede drugih, da je bilo to ustrezno navedeno ali citirano.

Večkratna, odvečna ali sočasna objava

Avtor na splošno ne bi smel objavljati rokopisov, ki v bistvu opisujejo isto raziskavo v več kot eni reviji ali primarni publikaciji. Vzporedna predložitev istega rokopisa več kot eni reviji pomeni neetično vedenje založnice in je nesprejemljiva.

Potrditev virov

Vedno je treba ustrezno priznati delo drugih. Avtorji bi morali navesti tudi publikacije, ki so bile vplivne pri določanju narave sporočenega dela.

Avtorstvo rokopisa

Avtorstvo bi moralo biti omejeno na tiste, ki so pomembno prispevali k zasnovi, zasnovi, izvedbe ali razlagi sporočene študije. Vsi, ki so pomembno prispevali, morajo biti navedeni kot soavtorji. Če obstajajo drugi, ki so sodelovali v nekaterih vsebinskih vidikih raziskovalnega projekta, bi morali biti imenovani v oddelku Za potrditev. Ustrezni avtor mora zagotoviti, da vsi ustrezni soavtorji (v skladu z zgoraj navedeno definicijo) in nobeni neprimerni soavtorji niso vključeni v seznam avtorjev rokopisa ter da so vsi soavtorji videli in odobrili končno različico časopisa ter se strinjali z njegovo predložitvijo v objavo.

Nevarnosti in osebe, ki se nanašajo na ljudi ali živali

Če delo vključuje postopke ali opremo, ki imajo kakršne koli nenavadne nevarnosti, ki so v njihovi uporabi, morajo avtorji te jasno opredeliti v rokopisu.

Razkritje in navzkrižja interesov

Vsi avtorji morajo v svojem rokopisu razkriti vsako finančno ali drugo vsebinsko nasprotje interesov, ki bi lahko vplivalo na rezultate ali njihovo razlago v rokopisu. Razkriti je treba vse vire finančne podpore za projekt.

Temeljne napake v objavljenih delih

Ko avtor v svojem objavljenem delu odkrije pomembno napako ali netočnost, je obveznost avtorja, da o tem nemudoma obvesti urednika ali založnika revije in sodeluje z njimi, da se papir prekliče ali objavi ustrezen popravek.

Potrditev založnika

V primerih domnevne ali dokazane znanstvene kršitve, goljufive objave ali plagiatorstva bo založnik v tesnem sodelovanju z uredniki sprejel vse ustrezne ukrepe za razjasnitev položaja in spremembo zadevnega članka. 

Arhiviranje
Članki revije Anali PAZU  so deponirani in trajno hranjeni v Repozitoriju Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana, oddani preko sistema SVAROG, sistema za sistemu za varno arhiviranje oddanega gradiva.