O reviji

1. Revija Pomurska obzorja je strokovna periodična publikacija. Glavni namen izdajanja revije je objavljanje strokovnih prispevkov z naravoslovno, tehnično, biotehnično, medicinsko, humanistično in družboslovno vsebino ter tako seznanjati strokovno kakor tudi laično javnost z dogajanji in novostmi na teh področjih.
Posebna pozornost je namenjena pridobivanju strokovnih prispevkov, ki bodo obravnavali teme povezane s Pomurjem.
Jedro revije predstavljajo strokovni članki iz omenjenih področij.

2. Glede na obravnavano vsebino so strokovni prispevki razdeljeni na šest rubrik (vsebinskih sklopov): naravoslovje, tehnika, medicina, biotehnika, družboslovje in humanistika. Posebni stalni rubriki revije sta uvodnik in navodila avtorjem.
Občasni rubriki revije nosita naslov Znanstvena in strokovna srečanja ter Pomurje, v slednji so lahko objavljeni strokovni prispevki iz različnih ved, ki obravnavajo teme povezane s Pomurjem.
V kolikor bi okoliščine primera terjale drugačno strukturo revije se ta lahko v posameznih primerih ustrezno prilagodi, bodisi z drugačno razdelitvijo na rubrike ali z dodatno razdelitvijo na podrubrike.
Uredništvo lahko odloči, da se v posamezni številki objavijo zgolj članki s področij izbranih rubrik.

3. Revija je tiskana periodična publikacija. Na leto izideta dve številki. Revija lahko izide v dvojni številki, možne pa so tudi izredne izdaje.

4. Revija je odprtodostopna, objavljeni strokovni prispevki so prosto dostopni na spletni strani revije.

5. Članki bodo objavljani v slovenskem in angleškem jeziku, izjemoma tudi v drugem tujem jeziku.
V primeru, da je članek pisan v tujem jeziku se objavi razširjen povzetek v slovenskem jeziku.

6. Revija bo izhajala v nakladi 200 izvodov. Kadar bi okoliščine primera to zahtevale se posamezne številke revije lahko tiskajo v večji oziroma manjši nakladi. Revija je natisnjena v črnobeli in barvni tehniki.

 

Navodila za pisanje prispevka


Pri pisanju prispevkov za objavo v reviji morajo avtorji upoštevati napisana in nenapisana pravila strokovnega izražanja, ki so namenjena zagotavljanju ponovljivosti poskusov ter jasnosti in doslednosti opisanih idej.

Obseg in jezik prispevka

 • Prispevek lahko praviloma obsega do 20.000 znakov.
 • Prispevek je lahko pisan v slovenskem ali angleškem jeziku, izjemoma tudi v drugem tujem jeziku.
 • Napisan mora biti v knjižnem jeziku, upoštevana morajo biti pravila strokovnega izražanja.
 • Uredništvo lahko vrne prispevek v jezikovni pregled.  
 • Avtor prispevka mora sam poskrbeti za lektoriranje prispevka, najbolje že pred oddajo v recenzijski postopek.

Oblikovanje prispevka

 • Prispevek naj bo napisan v programu Microsoft Word. V pripravljenem template (UZ UM Predloga_SLO_EN ali UZ UM Predloga_EN_SLO). 
 • Prva stran prispevka naj obsega naslov prispevka, povzetek (do max 150 besed) in ključne besede (min. 5 besed).
 • Vsi v besedilu citirani viri morajo biti navedeni v seznamu literature in obratno.
 • Citiranje in navajanje virov mora biti oblikovano skladno z APA standardi.
 • Prispevek mora biti pregledno strukturiran, po potrebi tudi z vmesnimi naslovi poglavij in podpoglavij.
 • Slike in tabele naj bodo vstavljene v besedilo. Opozarjamo, da je pri slikah, v kolikor niso last avtorja prispevka, potrebno pridobiti soglasje lastnika slike za njihovo objavo. To edino ne velja za slike, ki imajo javno domeno (javno last).

Prispevek mora biti oblikovan v skladu z navodili.

Oddaja prispevka

 • Prispevek mora biti posredovan na e-naslov: pazu@pazu.si (v *.doc) ali oddan preko spletne povezave Oddaj nov prispevek. Datoteko imenujte po priimku avtorja/avtorjev, če jih je več.
 • Za objavljeno avtorsko delo pripadajo avtorju vse moralne avtorske pravice. Materialne avtorske pravice pa avtor prenese izključno na izdajatelja. 
 • Velja licenca: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
 • Prav tako vse prispevke, ki zadostijo kriterijem objave, brezplačno objavimo.