Contemporary issues of enforcement process in Ukraine: domestic and international aspects

Keywords: international, enforcement process, enforcement procedure, civil procedure, enforcement document, foreign element, recognition and enforcement of foreign arbitral awards, coercive enforcement, foreign party, enforcement agent

Abstract

This article is devoted to the particularities of enforcement process theory and the analysis of international acts and national legislation that govern coercive enforcement of decisions of courts and other bodies (official persons) with a foreign element. The place of international enforcement procedure within the legal system is analysed together with its interconnection with the other branches of law, in particular with private international law, international civil procedure and enforcement procedure. It is suggested that international enforcement procedure should be recognised as a sub-branch of enforcement procedure. The sources of international enforcement procedure were characterised as well, in particular: Global enforcement code, bilateral and multilateral international agreements, European Court of Human Rights case law, Ukrainian court case law, etc. 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Fursa Svitlana Yaroslavivna, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Law, Department of Notary, Enforcement Process and Advocacy, Prosecution, Judiciary, Kyiv, Ukraine

Fursa Svitlana Yaroslavivna, Professor of the Department of Notary, Enforcement Process  and Advocacy, Prosecution, Judiciary,  Institute of Law of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine, e-mail: fursa_2003@ukr.net

Malskyy Markian Markianovych, Arzinger Law Firm, Kyiv, Ukraine

Malskyy Markian Markianovych, Head of West Ukrainian Branch of Arzinger Law Firm, Ukraine, Honorary Consul of the Republic of Austria in Lviv, e-mail: Markian.Malskyy@arzinger.ua

Fursa Yevhen Yevhenovych, Consulate General of Ukraine, Dusseldorf, Germany

Fursa Yevhen Yevhenovych, Consulate General of Ukraine, Dusseldorf, Germany, e-mail: fursamfa@gmail.com

Fursa Yevhen Ivanovych, Kyiv National University of Trade and Economics, Department of International, Civil and Commercial Law, Kyiv, Ukraine

Fursa Yevhen Ivanovych, Professor of the Department of International, Civil and Commercial law of the Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine, e-mail: fursa_2003@ukr.net

References

Barihin, A. B. (2010). Bol'shaja juridicheskaja enciklopedija [Big legal dictionary] (Moscow: Knizhnyj mir).

Bilousov, Y. V. (2005). Vykonavche provadzhennia: navch. posibnyk [Enforcement procedure: textbook] (Kyiv: Pretsedent).

Fursa, S. Y., Fursa, Y. I., Bondarieva, M. V. and others (2012). Teoriia notarialnoho protsesu: nauk.-prakt. posibnyk [The theory of notary procedure: scientific and practical textbook] (Kiev, Alerta: Tsentr uchbovoi literatury).

Gureev V. A., Gushin V.V. (2009) Ispolnitel'noe proizvodstvo: uchebnik [Enforcement procedure: textbook] (Moscow: Eksmo).

Havinska, O. A. (2017). Pidhaluzi prava v systemi prava suchasnoi Ukrainy: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: 12.00.01 "Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh vchen" [Sub-branches of law in the legal system of modern Ukraine: The Abstract of the Thesis for a Candidate Degree in Legal Sciences: 12.00.01 "Theory and history of law and state; history of political and legal sciences"] (Odesa: IHU).

Isaenkova, O. V., Balashov, A. N., Balashova, I. N. (2008). Ispolnitel'noe proizvodstvo v Rossijskoj Federacii. Kurs lekcij: ucheb. posobie dlja VUZov [Enforcement procedure in Russian Federation, Lecture course: textbook for Higher-educational institutions] (Moscow, Gross Media: ROSBUH).

Jessup, Ph. C. (1956). Transnational Law. (New Haven: Yale University Press).

Kinsch, P. (2014). Enforcement as a Fundamental Right. Nederlands Internationaal Privaatrecht [Dutch Private International Law], No. 4, 540–544.

Liashenko, N. A. (2017). Zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny pry rozghliadi tsyvilnykh sprav: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: 12.00.03 "Tsyvilne pravo i tsyvilnyi protses; simeine pravo; mizhnarodne pryvatne pravo" [The application of the European Court on Human Rights practice in civil cases: The Abstract of the Thesis for a Doctorate Degree in Juridical Science: 12.00.03 "Civil law and civil procedure, family law, private international law"] (Kyiv: TSNUK).

Liashenko, R. O. (2013). Pryvedennia sudovykh rishen u tsyvilnykh spravakh do prymusovoho vykonannia: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: 12.00.03 "Tsyvilne pravo i tsyvilnyi protses; simeine pravo; mizhnarodne pryvatne pravo" [Coercive enforcement of court's decisions in civil cases: The Abstract of the Thesis for a Candidate Degree in Juridical Science: 12.00.03 "Civil law and civil procedure, family law, private international law"] (Kyiv, TSNUK).

Naumenko, O. M. (2013). Sudova kontseptsiia vykonavchoho provadzhennia: krytychnyi analiz [Court's concept of enforcement procedure: critical analysis]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky [Bulletin of TSNUK. Juridical Sciences], No. 3, 81–85, retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2013_3_17.

Parkhomenko, N. M. (2009). Dzherela prava: teoretyko-metodolohichni zasady: avtoref. dys. na zdobuttia naukovoho stupenia d-ra yuryd. nauk: 12.00.01 "Teoriia ta istoriia derzhavy i prava: istoriia politychnykh i pravovykh uchen" [Sources of law: theoretical and methodological basis: The Abstract of the Thesis for a Doctorate Degree in Juridical Science: 12.00.01 "Theory and history of law and state; history of political and legal sciences"] (Kyiv: V.M. Koretsky Institute of State and Law of NASU).

Rabinovych, P. M. (2001). Osnovy zahalnoi teorii prava ta derzhavy: navch. posibnyk. Vyd. 5-te, zi zminamy [Basics of the general theory of law and state: textbook. 5th edition, revised] (Kyiv: Atika).

Shkliar, S. (2016). Reforma vykonavchoi sluzhby ye nevid'iemnoiu chastynoiu sudovoi reformy [The reform of enforcement service is an integral part of the judicial reform]. Ministerstvo yustytsii Ukrainy: ofitsiinyi sait [The Ministry of Justice of Ukraine: official website], retrieved from: https://minjust.gov.ua/news/ministry/reforma-vikonavchoi-slujbi-e-nevidemnoyu-chastinoyu-sudovoi-reformi---sergiy-shklyar-23160.

Shumilov, V. M. (2001). Mizhnarodne publichne ekonomichne pravo: navch. posibnyk. Vyd. 2-he, vypr. i dopov. [International public economic law: Textbook, 2nd Ed., revised and updated] (Moscow: Nymp), retrieved from: http://bibliograph.com.ua/mezhdunarodnoe-pravo-4/index.htm.

Topolevsky, R. B. (2004). Systemni zv’iazky yurydychnykh dzherel prava: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: 12.00.01 "Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen" [Systematic chains of legal sources: The Abstract of the Thesis for a Candidate Degree in Legal Sciences: 12.00.01 "Theory and history of law and state; history of political and legal sciences"] (Kharkiv: KhNUIA).

Tsyvil'nyy procesualnyy kodeks 2004 (Verkhovna Rada Ukrayiny) [Civil Procedural Code 2004 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine], retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text.

Uliotova, G. D. (2007). Istochniki ispolnitel'nogo prava Rossijskoj Federacii: avtoref. dis. na soiskanie uchenoj stepeni d-ra jurid. nauk: 12.00.03 "Grazhdanskoe pravo; predprinimatel'skoe pravo; semejnoe pravo; mezhdunarodnoe chastnoe parvo" [Sources of enforcement law in Russian Federation: The Abstract of the Thesis for a Doctorate Degree in Juridical Science: 12.00.03 "Civil law and civil procedure, family law, private international law"] (Krasnodar: Kuban' state university).

Vasylenko, O. S. (2013). Osnovni zasoby harmonizatsii ta unifikatsii prava mizhnarodnoi torhivli v diialnosti UNCITRAL [The basic means of harmonisation and unification of international trade law in UNCITRAL activities]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava [The Bulletin of Kyiv University of Law], No. 3, 371–374.

Yarkov, V. V. (2017). Global'nyj kodeks prinuditel'nogo ispolnenija kak osnova garmonizacii ispolnitel'nogo proizvodstva [Global Code of Enforcement as a basis for the harmonization of enforcement procedure]. Zakon [Law], No. 7, 43–50.

Zakon Ukrayiny "Pro mizhnarodne pryvatne pravo" 2005 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [The Law of Ukraine "On Private international law" 2005 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine], retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text.

Zakon Ukrayiny "Pro organy i osib, yaki zdiisniuiut prymusove vykonannia sudovykh rishen i rishen inshykh orhaniv" 2016 (Verkhovna Rada Ukrayiny) [The Law of Ukraine "On Bodies and Persons who Carry out the Enforcement of Court Decisions and Acts of Other Authorities" 2016 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine], retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19#Text.

Zakon Ukrayiny "Pro vykonavche provadzhennia" 2016 (Verkhovna Rada Ukrayiny) [The Law of Ukraine "On Enforcement Procedure" 2016 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine], retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text.

Published
2021-12-23
How to Cite
Yaroslavivna F. S., Markianovych M. M., Yevhenovych F. Y., & Ivanovych F. Y. (2021). Contemporary issues of enforcement process in Ukraine: domestic and international aspects. LeXonomica, 13(2), 213-234. https://doi.org/10.18690/lexonomica.13.2.213-234.2021
Section
Articles