Nexus of the Location of Performance of an Obligation as the Basis of Jurisdiction in the Brussels I bis Regulation in Cases Versus Air Carriers

Keywords: European Union law, civil procedural law, procedural autonomy, European civil procedural law, Regulation no 1215/2012, Brussels I bis

Abstract

As it is correctly emphasized by the European Union (EU) legislator, actions in the field of air transport should aim, among other things, at ensuring a high level of protection for passengers. The paper attempts to discuss the nexus of the location of performance of an obligation as the basis of special jurisdiction in the context of the Brussels I bis Regulation in cases versus air carriers. A passenger’s choice of special jurisdiction based on the nexus of the location of performance of an obligation in the context of Brussels I bis Regulation, applicable to cross-border matters between Member States supersedes general jurisdiction based on the place of domicile of an air carrier. The nexus of the location of performance of an obligation in cross-border disputes resulting from a contract of air transport made between a passenger and an air carrier as a rule enables the passenger to bring an action in a court based in the location of arrival or departure of the flight.

Povzetek. Kot pravilno poudarja zakonodajalec Evropske unije (EU), morajo biti ukrepi na področju zračnega prometa med drugim namenjeni zagotavljanju visoke ravni varstva potnikov. Prispevek poskuša obravnavati povezavo kraja izpolnitve obveznosti kot podlago za posebno pristojnost v okviru uredbe Bruselj I bis v zadevah proti letalskim prevoznikom. Potnikova izbira posebne pristojnosti na podlagi neksusa kraja izpolnitve obveznosti v okviru Uredbe Bruselj I bis, ki se uporablja za čezmejne zadeve med državami članicami, nadomešča splošno pristojnost na podlagi kraja stalnega prebivališča letalskega prevoznika. Povezanost kraja izpolnitve obveznosti v čezmejnih sporih, ki izhajajo iz pogodbe o zračnem prevozu, sklenjene med potnikom in letalskim prevoznikom, potniku praviloma omogoča, da vloži tožbo pri sodišču v kraju prihoda ali odhoda leta.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Jacek Gołaczyński , University of Wrocław

Wrocław, Poland, E-mail: jacek.golaczynski@gmail.com

Marek Zalisko, University of Wrocław

Wrocław, Poland, E-mail: m.zalisko@zalisko.pl

References

Geimer, R. (2010) in: Geimer, R, Schütze, R. A. (2010) Europäisches Zivilverfahrensrecht. Kommentar (Munich: C.H. Beck).
Gołaczyński, J. (2007) Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej (Warsaw: Wolters Kluwer).
Gołaczyński, J., Zalisko, M.(2019) International civil procedure. In: Gołaczyński, J. (ed.) Private international law in Poland (Warszawa: C.H. Beck).
Junker, A. (2016) Internationales Zivilprozessrecht (Munich: C.H. Beck).
Kropholler, J. (2005) Europäisches Zivilprozeßrecht. Kommentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen und Europäischem Vollstreckungstitel (Frankfurt am Main: Verlag Recht und Wirtschaft GmbH).
Peers, S. (2007) EU Justice and Home Affairs Law (Oxford: Oxford University Press).
Rauscher, Th., (2006) Europäisches Zivilproßesrecht. Kommentar. Band 1. 2. Auflage (Munich: Sellier. European Law Publishers).
Schlosser, P., (2011) Brussels I and Protective Measures in the State to be Requested Subsequent to the Passing of Sentence in the State Origin in: Aurea Praxis Aurea Theoria, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, Vol. I, ed. by Gudowski, J., Weitz, K., (Warsaw: LexisNexis).
Stadler, A. (2017) Europäisches Zivilprozessrecht. In: Musielak, H.-J., Voit, W., Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz (Munich: Verlag Franz Vahlen).
Sznajder, K. (2005) Pojęcie umowy i roszczenia wynikającego z umowy na tle regulacji europejskich dotyczących jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2005/2 (Kraków: Polska Akademia Umiejętności).
Sznajder-Peroń, K. (2013), Rozstrzyganie sporów. In: Popiołek, W. (ed.), Międzynarodowe prawo handlowe, (Warsaw: C.H. Beck).
Świerczyński, M. (2015) In: Gołaczyński, J. (ed.), Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012. Komentarz, (Warszawa: C.H. Beck).
Trocha, B. (2019). In: Jankowski, J. (ed.) KPC, vol. II, Komentarz do art. 730-1217 (Warsaw: C.H. Beck).
Weitz, K., (2004) Jurysdykcja krajowa oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych w świetle prawa wspólnotowego, Kwartalnik Prawa Prywatnego, XIII, 2004, b. 1, pp. 215-237,1 (Kraków: Polska Akademia Umiejętności).
Weitz, K., (2005) Europejskie prawo procesowe cywilne. In: Wróbel, A. (ed.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy (Kraków: Zakamycze).
Zalisko, M. (2011) Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej (Wrocław: C.H. Beck).
Zalisko, M. (2017) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Marszałkowska-Krześ, E. (ed.), Meritum. Postępowanie cywilne (Warsaw: Wolters Kluwer).
Published
2021-06-30
How to Cite
Gołaczyński J., & Zalisko M. (2021). Nexus of the Location of Performance of an Obligation as the Basis of Jurisdiction in the Brussels I bis Regulation in Cases Versus Air Carriers. LeXonomica, 13(1), 49-68. https://doi.org/10.18690/lexonomica.13.1.49-68.2021
Section
Articles