Advantages and Disadvantages of Living and the Needs of Local Residents in Svečina, Turnišče, and Cirkulane

  • Aljaž Žagavec University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia
  • Klemen Pucko University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia
  • Gita Jöbstl University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia
  • Peter Kumer University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia
Keywords: rural development, regional policy, community needs, local perceptions, strategic planning, qualitative analysis, rural Slovenia

Abstract

This study addresses the perceptions and needs of local residents in three rural areas. It compares the opinions of the residents with the strategic plans previously adopted by Local Action Groups and Regional Development Agencies. The results highlight the differences and similarities between the views of the local population and the strategic plans, prompting a discussion on the effectiveness and direction of regional development.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Aljaž Žagavec, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia

E-mail: aljaz.zagavec@student.um.si

Klemen Pucko, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia

E-mail: klemen.pucko1@student.um.si

Gita Jöbstl, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia

E-mail: gita.joebstl@student.um.si

Peter Kumer, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia

E-mail: peter.kumer@um.si

References

Agencija Republike Slovenije za okolje [ARSO]. (2006). Podnebne razmere v Sloveniji. Pridobljeno 10. 12. 2023 z https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/podnebne_razmere_v_sloveniji_71_00.pdf

Balažic, K. (2014). Možnost razvoja turizma v občini Turnišče. Ekonomsko-poslovna fakulteta. Maribor. Diplomsko delo.

Belec, B. (1961). Morfologija Haloz. Geografski zbornik, 6, 169–190.

Bračič, V. (1964). Vinorodne Haloze: Socialno-geografski problemi s posebnim ozirom na viničarstvo. Maribor: Založba Obzorja.

Bračič, V. (1989). Haloze v zadnjih desetletjih. Dela, 6, 52–63. https://doi.org/10.4312/dela.6

Drozg, V. in Pelc, S. (2008). Konceptualne smeri v slovenski geografiji podeželja. Revija za geografijo 3(2.), 87–100.

Drozg, V., Flegar, Š., Horvat, M., Maček, S., Nerat, A., Petrovič, N. in Vajs, T. (2018). Podeželje Svečinskih goric – nekaj značilnosti. Revija za geografijo 13(1), 23–42.

Eurostat. (2023). Urban-Rural Typology. Pridobljeno 14. 12. 2023 z https://ec.europa.eu/eurostat/web/rural-development/methodology in https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background

Fink, T. (2013). Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Črenšovci, Turnišče in Tišina v izbranem časovnem obdobju. Diplomsko delo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani.

Fran. (2023). Podeželje. V: SSKJ. Pridobljeno: 18. 10. 2023 z: https://www.fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/4511595/podezelje?View=1&Query=pode%c5%beelje

Geografski terminološki slovar (GTS). (2023). Podeželje. Pridobljeno 18. 10. 2023 z https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/geografski

GURS. (2023). DKP250. [GIS datoteka].

Hadner, M. in Lorber, L. (2020). Srebrna ekonomija in aktivno staranje prebivalstva v ruralnem območju Podravske regije. Podravina: časopis za geografska i povijesna multidisciplinarna istraživanja, 19(38), 144-160.

Komac, B., Natek, K. in Zorn, M. (2013). Geografski vidiki poplav v Sloveniji.

Ljubljana: Založba ZRC. https://doi.org/10.3986/9789612545451

Kumer, P. (2017). Opredeljevanje, kaj je mestno in kaj podeželsko. Geografski

obzornik, 64(2), 4–13.

LAS Haloze. (2021). Pridobljeno 2. 12. 2023 z https://www.haloze.org/p/dokumenti-in-akti.html

LAS PDL. (2020). Pridobljeno 2. 12. 2023 z https://2020.las-pdl.si/go/923/LAS-Pri-dobrih-ljudeh-2020

SURS. Si Stat. (2023). Pridobljeno 20. 10. 2023 z https://pxweb.stat.si/SiStat/sl

Občina Cirkulane. (2023). Pridobljeno 4. 11. 2023 z https://www.cirkulane.si/objave/175

Lorber, L. (2013). Spremembe v pristopih k razvoju podeželja: nova razvojna paradigma. Revija za geografijo, 8(1), 9-21.

Nurković, R. (2013). Ruralna geografija svijeta: univerzitetski udžbenik. A dizajn.

Ogrin, D. (2012). Slovenske pokrajine. V: Veliki atlas Slovenije (pp. 22–35).

Mladinska knjiga.

Orožen Adamič, M., Perko, D., Kladnik, D., Belec, B., Drozg, V., Pavšek, M., Horvat, U., Vovk, A. in Žiberna, I. (1995). Krajevni leksikon Slovenije. DZS.

Pedološka karta Slovenije. (2023). Pridobljeno 10. 3. 2023 z

https://podatki.gov.si/dataset/pedoloska-karta-slovenije

Pelc, S. (2002). Geografija in celostni razvoj podeželja. Dela, 18, 227-241.

Potočnik Slavič, I. (2012). Razumevanje sodobnega podeželja. V: Veliki atlas

Slovenije (pp. 98-107). Mladinska knjiga.

Potočnik Slavič, I. (2018). Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja.

Znanstvena založba, Filozofska fakulteta v Ljubljani.

Radmilovič, M. (1988). Svečina skozi stoletja do danes. Dravska tiskarna Maribor.

Ravbar, M. (2006). Slovensko podeželje na preizkušnji - kdo bo nadomestil

kmetijstvo?. Dela, 25, 207–221. https://doi.org/10.4312/dela.25.207-221

Repe, B. (2010). Prepoznavanje osnovnih prsti slovenske klasifikacije. Dela, 34.

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. Ljubljana.

RRA Podravje. (2022). Regionalni razvojni program Podravja 2021–2027. Pridobljeno 2. 12. 2023 z https://rra-podravje.si/regija-podravje/regionalni-razvojni-program

Senegačnik, J. in Drobnjak, B. (2008). Obča geografija za 1. letnik gimnazij. Modrijan.

Statistics Denmark. (2023). Statistical presentation. Pridobljeno 2. 12. 2023 z https://www.dst.dk/en/Statistik/dokumentation/documentationofstatistics/urban-areas/statistical-presentation

SKP 2023–2027 za Slovenijo. (2023). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pridobljeno z https://skp.si/wp-content/uploads/2023/10/Strateski-nacrt-SKP-2023-2027-2.-sprememba-1.pdf

Šilih, F. (1979). Nekateri elementi geografskega razvoj Svečinskih goric. V 11.

zborovanje slovenskih geografov Maribor (pp. 115–128). Maribor.

Toti LAS. (2023). Strategija lokalnega razvoja 2014–2020. Pridobljeno 1. 12. 2023 z https://www.toti-las.si/slr-2014-2020/

Urbanistični terminološki slovar [UTS]. Podeželje. Inštitut za

slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pridobljeno: 18. 10. 2023 z : https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/urbanisticni

Veliki atlas Slovenije (2013). Mladinska knjiga.

Vovk, A. in Plohl, I. (2005). Demografski procesi cirkulanskega okoliša skozi čas. V: Cirkulane: Svet Belanov (pp. 43–56).

Zakon o lokalni samoupravi. (1993). Uradni list RS, št. 94/07. Pridobljeno z http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307

Žiberna, I. (2015). Spreminjanje rabe tal v vzhodnih Ljutomerskoormoških goricah v obdobju 2000-2015 v povezavi z izbranimi fizično geografskimi značilnostmi. Journal for Geography/Revija za Geografijo, 10(2).

Published
2023-12-31
How to Cite
Žagavec A., Pucko K., Jöbstl G., & Kumer P. (2023). Advantages and Disadvantages of Living and the Needs of Local Residents in Svečina, Turnišče, and Cirkulane. Journal for Geography, 18(1), 37-58. https://doi.org/10.18690/rg.18.1.3377
Section
Scientific Articles