Covid-19 okužbe in smrtnost ter omejevalni ukrepi: koliko so ogrožena manjšinska, obmejna in periferna območja in kakšen je položaj Pomurja?

  • DAMIR JOSIPOVIČ Inštitut za narodnostna vprašanja , Ljubljana, Slovenija.
Ključne besede: presežna smrtnost, Covid-19, SARS-CoV-2, Slovenija, regionalne razlike

Povzetek

Prispevek predstavlja analizo presežne smrtnosti vSloveniji v letu 2020 z vidika pričakovane smrtnosti kot posledicečedalje neugodnejše starostne strukture prebivalstva v Sloveniji.Ugotavlja, da je mogoče nepojasnjenim vzrokom smrti na novopripisati namesto 3.126 (po podatkih NIJZ) le 2.626 smrtnih žrtev,ki pa se lahko pripišejo prezgodnjim smrtnim primerom, ki solahko neposredna posledica bodisi bolezni COVID-19 bodisidrugih vzrokov smrti zaradi omejevalnih ukrepov. Povečanjeznaša 501 osebo ali kar petino. Tako visoka presežna smrtnostzato ni le posledica same nove bolezni, temveč tudi posledicadrugih dejavnikov. Domnevamo, da so poleg odpovedi rednegazdravljenja ključno vlogo odigrali prav sprejeti restriktivni ukrepiomejitev gibanja in šolanja na daljavo, ki so bili zgrešeno ciljanizaradi napačne interpretacije podatkov o obsegu in pogojihprenosa okužb, neproučenega razmerja med okužbami v DSOnapram lokalnemu prebivalstvu glede na velikost občin,primerjalno slabšega razmerja med vsemi Covid-19hospitalizacijami in razporeditvami v enote intenzivnegazdravljenja ter covid smrtnosti, v letu 2021 pa v upadajočiučinkovitosti cepljenj glede na čas in sev ter državo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2022-04-11
Rubrike
Prispevki