Community Health Nursing in Slovenia and Croatia – Selected Legal Aspects

  • Suzana Kraljić University of Maribor, Faculty of Law
  • Blanka Kačer University of Split, Faculty of Law
Keywords: community health nurse, primary care, aging population, concession, legal regulation

Abstract

This article is dedicated to community health nursing which today constitutes the indispensable cornerstone of Slovenian and Croatian primary health-care. Authors also stress that community health nursing is recognized of crucial importance for public health and various vulnerable groups (e.g., children, elderly, …) in many other European as well as non-European states. In Chapter 2, the authors represent basic historical milestones in both countries, Slovenia and Croatia, which have common historical roots. In Chapters 3 and 4, the central part of the article, authors analyze the current legal regulation related to community health nursing and thereby give special attention to differences in both national legal regulations. The major difference is given in concessions. Namely in Slovenia, community health nursing can be performed also based on a granted concession, but not in Croatia. In Chapter 5, some legal views on the role of community health nursing in local communities are emphasized (e.g., domestic violence). The last chapter is dedicated to the summarization of the authors’ conclusions, in which they especially stress that the community health nursing in both countries today represents an important key factor for ensuring the constitutional right to health-care.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Suzana Kraljić, University of Maribor, Faculty of Law

Maribor, Slovenia. E-mail: suzana.kraljic@um.si.

Blanka Kačer, University of Split, Faculty of Law

Split, Croatia. E-mail: blanka.kacer@pravst.hr.

References

Albreht T. et al. (2009) Health Systems in Transition – Slovenia, Slovenia: Health system review, 11(3), pp. 1-168.

Bandur, S. (2016) Angela Boškin je bila slovenska Florence Nightingale, Delo, 3.3.2016, retrieved from: http://www.delo.si/prosti-cas/zanimivosti/angela-boskin-je-bila-slovenska-florencenightingale.html (13 July 2020).

Bergren, M.D. (September 30, 2017) School Nursing and Population Health: Past, Present, and Future, OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing, 22(3), Manuscript 3, retrieved from: https://ojin.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-22-2017/No3-Sep-2017/School-Nursing-Population-Health.html (20 July 2020).

Buhler-Wilkerson, K. (1993) Public health then and now - bringing care to the people: Lillian Wald's Legacy to Public Health Nursing, American Journal of Public Health, 83(12), pp. 1778-1786, doi: 10.2105/ajph.83.12.1778.

Büscher, A., Sivertsen, B. & White, J. (2010) A force for health - Survey on the situation of nursing and midwifery in the Member - States of the European Region of the World Health Organization 2009 (Copenhagen: WHO Regional Office for Europe).

Cindrić, Ž., Cazin, K., Volkmer Starešina R., Pišćenec I. & Letić A. (2015) Otvaranje samostalne sestrinske djelatnosti, Sestrinski glasnik; 20(3), pp. 244-249.

Domitrović, D. L., Relić, D., Britvić, A., Ožvačić Adžić, Z., Jureša, V. & Cerovečki, V. (2018) Obrazovanje medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj, Liječnički vjesnik, 140(7-8), pp. 229-236.

Doncho, D., Spasovski, M., Kosevska, E. & Pejkovski, V. (1989) Patronage Nurse and Health Education, retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/271432879_POLYVALENT_PATRONAGE_NURSE_AND_HEALTH_EDUCATION (11 July 2020).

Drennan, V. et al. (2011) Establishing new nursing roles: a case study of the English community matron initiative, Journal of clinical nursing, 20(19-20), pp. 2948-2957, doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03643.x

Drnovšek, K. & Brezovnik, B. (2016) Public services concession in Slovenian legislation, Lex localis - Journal of Local Self Government, 14(3), pp. 671-694.

Grubar, D. (2013) Zahtevnost zdravstvene nege v patronažnem varstvu, v: Podhostnik Ana (ur.). 5. dnevi Marije Tomšič - Napake v zdravstveni negi: zbornik prispevkov (Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo), p. 28.

Hlebec, V., Mali, J. & Hrast Filipovič, M. (2014) Community care for older people in Slovenia, Antropological Notebooks, 20(1), pp. 5–20.

Japanese Nursing Association (2016) Nursing in Japan (Tokyo: Department of International Affairs), retrieved from: http://www.nurse.or.jp/jna/english/pdf/nursing-in-japan2016.pdf (10 July 2020).

Kalauz, S., Orlić-Šumić, M. & Šimunec, D. (2008) Nursing in Croatia: Past, Present, and Future, Croatian Medical Journal, 49(3), pp. 298-306, doi: 10.3325/cmj.2008.3.298.

Kalauz, S., Klanjčić M. & Kurtović, B. (2013) Ethical aspects in community nursing in Croatia, Periodicum Biologorum, 115(4), pp. 561–566.

Kanisek, S., Barać, I. & Voloder, V. (2016) Patronaža- jučer, danas, sutra, Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 12(45), pp. 57-58.

Keeling, A. (2015) Historical Perspectives on an Expanded Role for Nursing. OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing, 20(2), Manuscript 2, retrieved from: http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-20-2015/No2-May-2015/Historical-Perspectives-ExpandedRole-Nursing.html. (28 July 2020).

Keršič, I. (2008) Od skrbstvene sestre do skrbstvene patronažne medicinske sestre, in: Horvat, M., Gorjan, R. & Jošar, D. (eds.) Urgentna stanja v patronažnem varstvu – zbornik prispevkov (Murska Sobota: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti), pp. 7-14.

Krajnc, S. (2006) Pot do koncesije za zasebno patronažno dejavnost, referat predstavljen na 2. srečanju Združenja zasebnih patronažnih medicinskih sester, Ormož, 8. junij 2006, retrieved from: www.patronaza.si/public/images/documenti/Potdokoncesije.doc (5 July 2020).

Kraljić, S. (2011) Koncesije na področju patronažne dejavnosti, In: Pravni aspekti na koncesiite vo zdravstvoto vo Slovenija i Makedonija: 2009-2011: (završen izveštaj za rezultati od istražuvanje) (Skopje: Praven fakultet "Justinijan Prvi), pp. 111-128.

Kraljić, S. (2014a) Paliativna oskrba kot temeljna človekova pravica, In: Pajnkihar, M. (ur.) Zbornik predavanj, Mednarodna konferenca "Z znanjem do zdravja in razvoja v 21. stoletju", Maribor, 19. 6. 2014 (Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede), pp. 42-48.

Kraljić, S. (2014b) Varstvo pacientovih pravic v okviru paliativne zdravstvene nege in oskrbe, In: Hozjan, J. (ur.). Paliativna zdravstvena nega in oskrba v socialnovarstvenih zavodih: zbornik predavanj, Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 33. strokovno srečanje, Lendava, 15. in 16. april 2014 (Ljubljana: Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih), pp. 77-98.

L.B. (n.d.) Naša prva medicinska sestra Angela Boškinova, retrieved from: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/1969.03.3.123 (7 July 2020).

Masic, I. et al. (2014) Public Health Aspects of the Family Medicine Concepts in South Eastern Europe, Mater Sociomed, 26(4): pp. 277-286, doi: 10.5455/msm.2014.26.277-286.

Østergaard, B. & Wagner L. (2014) The Development of Family Nursing in Denmark: Current Status and Future Perspectives, Journal of Family Nursing, 20(4), pp. 487–500, doi: 10.1177/1074840714557780.

Razinger, V. (1993) Analiza polivalentne patronažne službe v letu 1991 v Sloveniji, Obzornik zdravstvene nege, 27(1/2), pp. 53-59.

Republika Hrvatska – Ministarstvo zdravstvu (2017) Nacionalni plan programa razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatski 2017.-2020 (Zagreb), retrieved from: https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/2018%20Programi%20i%20projekti/NP%20RAZVOJA%20PALIJATIVNE%20SKRBI%20RH%202017-2020-%20usvojen%2018.10.2017..pdf (3 July 2020).

Skupina Patronaža (2015) Prenovljena metodološka navodila za namen zbiranja podatkov o patronažni dejavnosti (Ljubljana: NIJZ), retrieved from: https://www.google.si/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=Prenovljena+metodolo%C5%A1ka+navodila+za+namen+zbiranja+podatkov+o+patrona%C5%BEni+dejavnosti (4 May 2020).

Stanković, A. (n.d.) Patronažna sestra danas, Narodni zdravstveni list, retrieved from: http://www.zzjzpgz.hr/nzl/20/sestra.htm (2 July 2020).

SURS (2020) 7. april – svetovni dan zdravja, leto 2020 pa mednarodno leto medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic, retrieved from: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8761 (5 June 2020).

Šušteršič, O., Horvat, M., Cibic, D., Peternelj, A. & Brložnik M. (2006) Patronažno varstvo in patronažna zdravstvena nega - nadgradnja in prilagajanje novim izzivom, Obzornik zdravstvene nege, 40(4), pp. 247-252.

Tikvić, M. (n.d.) Patronažna zdravstvena zaštita, retrieved from: https://dzz-istok.hr/primarnazdravstvena-zastita/patronazna-zdravstvena-zastita/ (2 July 2020).

Vrbnjak, T. (2007) Koncesionarke ne morejo nuditi vseh storitev, Večer, 25. oktober 2007, p. 20.

Vuga, S. (1975a) Organizacija patronažne službe, Obzornik zdravstvene nege, 9(1), pp. 18-22.

Vuga, S. (1975b) Organizacija patronažne službe (nadaljevanje in konec). Obzornik zdravstvene nege, 9(2), pp. 103-111.

WHO - Regional Office for Europe (2000) Munich Declaration: Nurses and Midwives: a Force for Health, retrieved from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/53854/E93016.pdf?ua=1 (8 July 2020).

WHO (2010) A framework for community health nursing education (New Delhi: WHO – Regional Office for South East Asia).

WHO (2015) Nurses and Midwives: A Vital Resource for Health European compendium of good practices in nursing and midwifery towards Health 2020 goals, retrieved from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/287356/Nurses-midwives-VitalResource-Health-Compendium.pdf (5 June 2020).

WHO (2010) A framework for community health nursing education (New Delhi: World Health Organization).

WHO (2017) Enhancing the role of community health nursing for universal health coverage (Human Resources for Health Observer Series, No. 18).

Wordsworth H., Moore R. & Woodhause D. (2016) Parish Nursing: unique resource for community and district nurses, British Journal of Community Nursing, 21(2), pp. 66-74, doi: 10.12968/bjcn.2016.21.2.66.

Worldometers (2020a) Croatia Population, retrieved from: https://www.worldometers.info/worldpopulation/croatia-population/ (2 July 2020).

Worldometers (2020b) Slovenia Population, retrieved from: https://www.worldometers.info/worldpopulation/slovenia-population/ (2 July 2020).

Worldometers (2020c) Countries in the world by population (2020), retrieved from: https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/ (2 July 2020).

Zavrl Džanovic, D. (2007) Dejavnost patronažnega varstva (Ljubljana: IVZ RS).

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2015) Pravilnik o izdaji mnenj za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na področju zdravstvene in babiške oskrbe in v postopku podelitve koncesije, sprejet 6.5.2015, retrieved from: https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/09/Pravilnik-oizdaji-mnenj-za-opravljanje-zasebne-zdr.-dej.-na-podro%C4%8Dju-ZN-ali-BN-ter-oskrbe-inv-postopku-koncesije-06.05.2015.doc (2 July 2020).

Železnik, D., Horvat, M., Panikvar Žlahtič, K., Filej, B., Vidmar, I. et. al. (2011) Aktivnosti zdravstvene nege v patronažnem varstvu (Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije).

Županić, M. (2013) Organizacija, obrazovanje i kompetencije patronažnih medicinskih sestara, Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 9(33), pp. 1-15.

Legal Sources

Kazenski zakonik RS (Criminal Code): Uradni list RS, no. 50/12 OCV, 6/16, 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije (Code of ethics in nursing and care in Slovenia): Uradni list RS, no. 71/14.

Kodeks etike za babice Slovenije (Code of ethics for midwives of Slovenia): Uradni list RS, no. 71/14.

Plan i program mjera za djelatnost patronažne zdravstvene zaštite (Plan and program of measures for the activity of community health care): Narodne novine RH 126/06.

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Rules on compulsory health insurance): Uradni list RS, no. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98, 73/98, 90/98, 109/99, 61/00, 64/00, 91/00, 59/02, 18/03, 30/03, 35/03, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06, 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13, 25/14, 25/14, 85/14, 10/17, 4/20.

Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti (Rules on the requirements to be met by the persons engaged in private health activities): Uradni list RS, no. 24/92, 98/99, 64/17.

Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti (Rules on procedures for dealing with domestic violence in the implementation of health activities): Uradni list RS, no. 38/11.

Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev: Uradni list RS, no. 24/92, 98/99, 35/00.

Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Rules on carrying out preventive health care at the primary level): Uradni list RS, no. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07. 22/09, 17/15, 47/18, 51/18, 57/18.

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 - 2025 – skupaj za družbo zdravja (Resolution on the National Health Care Plan 2016-2025 - ResNPZV 2015-2025): Uradni list RS, no. 25/16.

Ustav Republike Hrvatske (Constitution of the Republic of Croatia - CRC): Narodne novine RH 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14.

Ustava Republike Slovenije (Constitution of the Republic of Slovenia - CRS): Uradni list RS, no. 33I/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16.

Zakon o pacientovih pravicah (Patient Rights Act): Uradni list RS, no. 15/08; 55/17.

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Domestic Violence Act - DVA): Uradni list RS, no. 16/08, 68/16, 54/17.

Zakon o sestrinstvu (Nursing Act – NA): Narodne novine RH 121/03, 117/08, 57/11.

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Health Services Act - HSA): Uradni list RS, no. 23/05 (OCV1), 15/08, 23/08, 58/08, 77/08, 40/12, 14/13, 88/16, 64/17, 1/19, 73/19, 82/20.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Health Care Act – HCA): Narodne RH 100/18, 125/19.

Zakonu o splošnem upravnem postopku (General Administrative Procedure Act - GAPA): Uradni list RS, no. 24/06 – OCV, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13.

Published
2020-10-29
How to Cite
Kraljić S., & Kačer B. (2020). Community Health Nursing in Slovenia and Croatia – Selected Legal Aspects. Medicine, Law & Society, 13(2), 263-288. https://doi.org/10.18690/mls.13.2.263-288.2020
Section
Articles