[1]
Stramljič Breznik I., „Besedotvorje predmetnopomenskih besed v Bohoričevi slovnici Zimske urice proste“, SCN, let. 1, št. 2, str. 67–76, okt. 2020.