(1)
Nahtigal M.; Rebol J. Argon Laser Stapedotomy. AMB 2021, 4, 18-23.